یکشنبه / ۲۹ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۳۲
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۸۰۴
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
بعد از تجربه حضور حداقلی شرکت های خارجی در دوران شیوع کرونا

ایران آگروفود بیست ونهم حضور گسترده شرکت های داخلی و خارجی را با هم دارد

در حاشیه نمایشگاه های بین المللی، علاه بر موضوعات عمومی مانند تبلیغات و بازاریابی باید به موضوعات دیگر از جمله مشکلات تولید و بسته بندی های بهتر با ملاحظات محیط زیستی توجه شود نشاط نمایشگاه ایران آگروفود و استقبال شرکت های تولیدی و متخصصان پس از دو سال کرونا و رکود نمایشگاهی، نوید تحولات قابل توجه در رشد تولید مواد غذایی، صادرات محصولات ایرانی و افزایش تعداد قراردادها و همکاری های گسترده در بازار را می دهد.

نمایشگاه اگروفود امســال پس از 2 سال همه گیری کرونا با اســتقبال چشــمگیر شرکت های داخلــی و خارجــی و بازدیدکننــدگان در حال برگزاری است و گزارش های میدانی از نمایشگاه صنایع غذایی امســال نشــان می دهد که از نظر متراژ نمایشگاه که به 60 هــزار متر مربع افزایش یافته، تعداد شــرکت کنندگان داخلی و خارجی نیز رشــد بالایی داشــته اند. همچنین استقبال بازدیدکنندگان از این نمایشــگاه بسیار بالا بوده و موجب نشاط و تحرک قابل توجهی در بین شرکت های تولید کننده، کارشناسان، متخصصان و عوامل بازار مواد غذایی شده است و بازدیدکنندگان معتقدند که این حضور موثر و استقبال کم نظیر می تواند عواید و رشد قابل توجهی در تولید، قراردادها، همکاری ها، افزایش فروش و صادرات محصولات صنایع غذایی ایران داشــته باشــد و سطح مذاکرات و گفت وگو نشــان می دهد که تحرکات قابل توجهی را در بازار صنایع غذایی و صادرات آن در طول یکســال آینده شاهدخواهیم بود.

 

 در گــزارش حاضــر عــلاوه بــر گفــت وگو بــا چنــد تن از بازدیدکننــدگان و افراد حاضر در نمایشــگاه، به بررســی نظرات مشارکت کنندگان پرداخته شــده و همچنین نظرات لادن ملکی مدیر و برگزارکننده توانمند و توسعه گرای نمایشگاه اگروفود ارائه شده است.

 

گزارش نظرات مشــارکت کنندگان در نمایشگاه ایران اگروفود 2022 را با گفته هــای یکی از مدیران برجســته این صنعت آغاز می کنیم.ولــی الله داوود ابــادی، رئیس انجمــن تولیدکنندگان، صادرکنندگان کنســانتره و آبمیوه در ایران نقش نمایشگاه ها را اساسی دانست و گفت: نمایشگاه ها محل تجمع افراد متخصص، غیر متخصص، بازدید کننده و مصرف کننده هســتند و تعاملاتی که بین صنایع و مشــتریان و همکاران به وجود می آید بسیار اثر گذار و سود آور است. اما نمایشــگاه علاوه بر تبلیغات بیشتر برای محصولات ایرانی باید زمینه ساز طرح مشکلات و رفع موانع تولید باشد ومسوولان در حمایت از تولید و رفع موانع و رشد دستاوردها و اســتانداردها و تامین ســرمایه در گردش به واحدهای تولیدی کمک کنند. مثال صنعت ما به بسته بندی ها و جعبه های کارتونی نیاز دارد خب ما در نمایشــگاه کارتون نیز شرکت کرده تا بتوانیم همکاران بهتری را انتخاب کنیم و شرکت مورد نیاز خود را انتخاب و همکاری کنیم این موضوع قطعا به رشد قراردادها و تولید کشور کمک خواهد کرد .

 

وی افزود: از اســتان های دیگر نیز در این نمایشگاه حاضر می شــوند و قرار داد هایی بسته میشــود و تاکید ما این است که هر سال در جهت هرچه بهتر برگزار شــدن نمایشگاه اقداماتی انجام شــود. برای راحتی شــرکت کننــدگان و بازدیدکنندگان تلاش هایی صورت گیرد. در ســال های قبل کرونا کــه در تمام جهان همه گیر شده بود باعث رکود نمایشــگاه ها شد ولی خوشبختانه از پارسال دوباره شــروع به کار کردند و از امسال با تلاش بیشتر شاهد برگزاری بهتر نمایشگاه هســتیم. ابزار های مهم نمایشگاه ها تبلیغات است ما چند سال اســت که در نمایشگاه ها شرکت می کنیم ولی تبلیغات چندانی نداریم ولی در کشــور های دیگر از شش ماه جلو تر شروع به تبلیغات وسیع حتی در کشور های دیگر میکنند تا بازار و ذهن مشــتریان و مخاطبان آماده شود و نتیجه بهتری از نمایشگاه گرفته شــود. لذا لازم است که قبل از برگزاری نمایشــگاه ها، تبلیغات لازم انجام شــود تا مشــارکت و برگزاری پرشور و موثری را شاهد باشیم.

 

 قاســمی یکی از متخصصان صنعت مواد غذایــی با بیان اینکه امسال شاهد برگزاری نمایشگاه موفقی هســتیم؛ افزود: با سپری شذن بحران کرونا، شــاهد رونق در صنعت مواد غذایی هستیم و شرکت ها تمایل زیادی برای ارائه آخرین دستاوردها و محصولات خود دارند از این جهت شاهد برگزاری باشــکوه نمایشگاه امسال آگرفود هستیم. شــرکت ها انتظار دارند که هزینه های سال های قبل و همچنین کاهش درآمد خود را جبران کنند و شاهد نشاط و تحول و رونــق صنایع غذایی کشــور باشــند و در دوره ای که جهان با رشــد قیمت محصولات صنایع غذایی مواجه هستند به رفع مشکلات کمک کرده و درآمد قابل توجهی برای شرکت های ایرانی ایجاد نمایند.

 

خانم مصطفوی ساکن شهر مشــهد یکی از کارافرینان فعال در صنعت مواد غذایی و کشاورزی به اخبار نمایشگاه ها گفت: دیدن مدیران و برندها در اینجا، هرســاله افتخار بزرگی است که نصیب ما می شــود. ولی هدف اصلی از حضور در نمایشگاه این است که بتوانیم بازار کار جدید ایجاد کنیم، برندینگ داشــته باشــیم و به دیگران محصولاتمان را بشناســانیم و نمایشگاه اگروفود با سابقه و اعتباری که دارد به بنگاههای اقتصادی در توسعه کسب و کار و ایجاد برند کامال کمک میکند.

 

یکی از نکات بارز نمایشــگاه امســال حضور پر رنگ غرفه داران و بازدیدکننــدگان خارجی بــود. موضوعی که اتفاقا با اســتقبال شرکتهای ایرانی هم روبرو شده است. در گوشه و کنار نمایشگاه می تــوان بازدیدکننــدگان خارجــی از چین و هنــد گرفته تا کشورهای اروپایی را مشــاهده کرد. تعداد افراد چینی و هندی و سایر کشورهای خارجی که در محل نمایشگاه حاضر بودند، کاملا چشم گیر بود.

 

در همین ارتباط آقای همتی از کارشناسان صنعت مواد غذایی گفت: برگزاری نمایشــگاهها در گســترش مناســبات تجاری با کشورها و تعامل با جهان از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی افــزود: کشــورهایی نظیر چین، آلمــان، ایتالیا، فرانســه، اســپانیا، هلند و برزیل و سایر کشــورهای دارای صادرات توسعه یافته پیشتازان برگزاری نمایشــگاه های بین المللی به شمار می آیند. نمایشگاه ابزار بسیار مهمی برای نمایش تولیدات به مصرف کننــدگان داخلــی و خارجی و ارائــه راهکارهای مناســب برای تولیدات بیشتر و همچنین پیشنهادات بیشتر به مصرف کنندگان و تجار تبدیل شده و نمایشگاه محل مناسبی برای تبادل اطلاعات علمی بازرگانی و تجاری آنها است.

 

تقوی فر از فعالان این صنعت نیز اظهار داشــت: امســال شاهد برپایی نمایشــگاه پربارتری نســبت به دوره های قبلی هســتیم و حضور شــرکتها پررنگتر اســت. البته این موضوع سبب شده فضای کمتری به مشارکت کنندگان اختصاص یابد.

 

آقای شمشــیری روزنامه نگار و تحلیلگر اقتصادی نیز در مورد موضوعات مورد توجه نمایشــگاه های بین المللی گفت: علاوه بر موضوعات عمومی و شکلی نمایشــگاه، یعنی نمایش دستاورها و محصولات، آشنایی با آخرین اســتانداردها، فناور ها و روش های بازاریابــی، همکاری های داخلــی و بین المللی و درخواســت از دولت و نهادهای متولی صنعت و تجارت، نــکات دیگری نیز باید در حاشــیه نمایشــگاه ها مورد توجه قرار گیرد. از جمله به بهانه نمایشــگاه صنایع غذایی، باید به موضوع استراتژی صنعت غذای ایران، منطقه، کشورهای همســایه و جهان با هدف ایجاد امنیت غذایی برای بشر، رعایت محیط زیســت، رفع سوء تغذیه و قیمت های مناســب برای کمک به معیشــت خانوارهای متوسط و کم درآمد جامعه و رفع فقر توجه شــود. همچنیــن حفظ منابع آب و زمین و اراضی و مراتع برای نســل های آینده، کنترل جمعیت
و کاهش زبالــه های حاصل از بســته بندی محصــولات غذایی، کنسروها و ظروف پالستیک که در سراســر جهان و حتی دریاها و اقیانوس ها پراکنده هســتند، باید مورد توجه باشــد. باید بسته بندی صنایــع غذایی تغییر کند. اگر مالک ما رعایت بهداشــت و امنیت جامعه و کمک به تغذیه ســالم انســان هاست نه تنها باید خاک سالم داشــته باشــیم و منابع آب را حفظ کنیم بلکه جهان نباید با انبوه زباله ها مواجه شود. باید موادی در بسته بندی ها و بطری ها و قوطی های کنسرو استفاده شود که در طبیعت تبدیل به مواد دیگر شود و برای ده ها ســال عامل زشتی محیط زندگی و طبیعت نباشد. باید ســازمان های بین المللی و مهندسان پلیمر و پتروشیمی و متخصصان بســته بندی فکری برای این مشکالت کنند و کره زمیــن را از خطر این همه زباله نجــات دهند. دلیلی ندارد که برای رفاه امروز و بهداشــت و ســلامت بشر امروز، برای سال های بعد شــاهد انبوه زباله و بسته بندی های نامناسب مواد غذایی در جهان باشیم.

 

لادن ملکی مدیر اجرایی شرکت پالار سامانه و مجری نمایشگاه ایران آگروفود 2022 با اشــاره به استقبال چشمگیر شرکت های داخلی و خارجی و مشــارکت 17 کشــور و 95 شــرکت خارجی در نمایشــگاه بین المللی ایران آگروفود 2022 افزایش مشارکت شرکت های داخلی و خارجی در نمایشــگاه امسال را نشانه رشد تعداد و فضای نمایشــگاهی در سال جاری ارزیابی کرد که نسبت به ســال های قبل که با پدیده کرونا مواجه بوده ایم رشــد قابل توجهی داشته است.

 

بیســت و نهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آالت و صنایع وابسته ”ایران آگروفود 2022 ”پس از تعدیل محدودیت ها و ملاحظات ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ با اســتقبال بســیار بالای تولیدکنندگان داخلی و کشورهای خارجی همراه بوده است. ۵۷۰ شــرکت و واحد تولیدی داخلی و ۹۵ شــرکت خارجی یا نمایندگی آنها در کل فضای تحت پوشش نمایشگاه به وسعت ۶۰ هزار متر مربع از اخرین دستاوردهای خود رونمایی می کنند.

 

لادن ملکی مدیر اجرایی شرکت پالار ســامانه در گفت و گو با اخبار نمایشــگاه ها با بیان این مطالب گفت: بــا توجه به اهمیت مواد غذایی و نقش منحصر به فرد آن در حیات فردی و مناسبات اجتماعی و از ســوی دیگر با عنایت به اینکه رونــد رو به افزایش تولید محصــولات کشــاورزی در کشــورمان که تامیــن کننده مواد اولیه صنایع تبدیلی و غذایی محســوب شــده با تحقیق و به کارگیری دانش فنی روز و منابع خدادادی میسر شده و در همین راستا صنایع تبدیلی بسته بندی و نگهداری محصولات غذایی نیز همسو و همگام با این رشد، فعالیت گســتردهای را در این بخش از صنعت بر عهــده دارند. بی تردید برگزاری نمایشــگاه های بین المللی تخصصی در این زمینه یکی از بهترین و موثرترین راهکارها جهت انتقال دانش فنی روز و تبادل اطالعات و بازاریابی در زمینه های مختلف این صنعت گســترده و مهم است که نهایتا منجر به رشد ســطح این صنعت و ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشورمان در راستای امر توســعه صادرات غیرنفتی می شود و از طرف دیگر برگزاری چنین نمایشــگاهی جایگاه مناسبی را جهت ارائه توان و ظرفیت تولید و صادرات کشورمان و ارائه نوآوریهای و تازه های بازار در ایران به تجار و بازرگانان خارجی ایجاد می نماید.

 

ملکی در ادامه تصریح کرد: نمایشــگاه امســال پــس از تعدیل محدودیت ها و ملاحظات ناشــی از شــیوع بیماری کووید ۱۹ از اســتقبال بســیار بالای تولیدکنندگان داخلی نیز برخوردار بوده است و شــرکت کنندگان و تولیدکنندگان مطرح داخلی آخرین دســتاوردهای خود را در زمینه فرآورده هــا و محصولات غذایی، صنایع تبدیلی، ماشــین آلات، تجهیزات و تکنولوژی های صنایع غذایی، بسته بندی و واحد های تحقیقاتی و پژوهشی در معرض دید دستاندرکاران و متخصصان خواهند گذاشت.

 

وی افزود: شــرکت کننــدگان و بازدیدکننــدگان متخصص از نمایشــگاه با آخرین دســت آوردهای علمی و صنعتی شــرکت کنندگان و تولیــد کنندگان داخلــی و خارجــی در زمینه های موضوعی نمایشگاه، تشــویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت ســالم و هدفمند در عرصه این صنعت و ایجاد فضا جهت ارتباط مستقیم تولید کنندگان با متخصصین برگزار می شود.

 

ملکی در ادامه با اشاره به استقبال گسترده شرکت های خارجی در نمایشــگاه ایران آگروفود اظهار داشت: خوشبختانه پس از یک وقفه موجه و عدم حضور دو ساله شرکت کنندگان خارجی مجددا در ســطح قابل قبولی با تالشهای مستمر برگزار کننده و شریک تجاری خارجی این نمایشگاه، شــرکت کنندگان خارجی در قالب پاویون رسمی یا گروهی از آلمان، ایتالیا، برزیل، بلاروس، روسیه، هلند و هند و سایر شــرکت کنندگان یا نمایندگی های ایشان از ۱۷ کشــور اســپانیا، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، برزیل، بلاروس، بلژیک، ترکیه، تونس، دانمارک، روسیه، سوئیس، فرانسه، هلند و هند بار دیگر در نمایشــگاه ایران آگروفود ۲۰۲۲ حضور خواهند یافت.

 

مدیر اجرایی شرکت پالار ســامانه تصریح کرد: این نمایشگاه با اهدافی چون ارتقاء ســطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطالعات روز در موضوعــات و تــم های نمایشــگاه، معرفــی توانمندیها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های صنعت موضوعی نمایشگاه، ارتقاء ســطح مبادالت تجاری کشور در جهت توسعه صادرات غیر نفتی کشور، آشنائی با آخرین دستاوردهای فناوری، استانداردها، سالیق و شاخص های موجود در بازار و سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان برگزار می شود.

 

وی تاکید کرد: نکته مهــم دیگر در برگزاری نمایشــگاه ایران آگروفود ۲۰۲۲ این اســت که پیش از ثبت نــام و جانمایی کلیه دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی تدوین شده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت سهامی نمایشگاهها در اختیار متقاضیان مشارکت قرار گرفت، تا شرکت کنندگان کماکان بیــش از هرچیز رعایت این نکات را در راســتای حفظ ســلامت عمومی مد نظر داشته باشند.

 

مدیر اجرایی شــرکت پالار ســامانه گفت: حضور گســترده و هدفمند مجدد تشکل ها و انجمن ها فعال صنایع غذایی با اعضای زیر مجموعه خود بــه طور اخص انجمن ارگانیــک ایران، انجمن ماشــین ســازان صنایع غذایی ایران به صورت گروهی و در سالن های اختصاصی از ویژگی های ارزشــمند این نمایشــگاه است؛ بر پایی پاویون شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها نیز توسط صندوق نوآوری و شــکوفایی ریاســت جمهــوری قطعا همچون همیشه بر غنای این نمایشگاه خواهد افزود.
وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه بازدید حداکثری متخصصان و دســتاندرکاران و نشســت های تخصصی در قالب مذاکرات بی توبی در این گردهمایی چهار روزه می باشد.
 
(یکشنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۱) ۰۹:۳۲

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها