فهرست اوقات شرعی

روزتاریخاذان صبحطلوع خورشیداذان ظهرغروب خورشیداذان مغربنیمه شب شرعی
سه شنبه۱ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۴۱ : ۵۳۰۶ : ۰۷ : ۱۲۱۲ : ۱۱ : ۳۷۱۸ : ۱۶ : ۳۷۱۸ : ۳۳ : ۴۳۲۳ : ۲۸ : ۲۹
چهارشنبه۲ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۴۰ : ۲۲۰۶ : ۰۵ : ۴۶۱۲ : ۱۱ : ۱۹۱۸ : ۱۷ : ۲۷۱۸ : ۳۴ : ۳۳۲۳ : ۲۸ : ۰۸
پنج شنبه۳ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۳۸ : ۴۹۰۶ : ۰۴ : ۲۰۱۲ : ۱۱ : ۰۱۱۸ : ۱۸ : ۱۷۱۸ : ۳۵ : ۲۴۲۳ : ۲۷ : ۴۷
جمعه۴ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۳۷ : ۱۷۰۶ : ۰۲ : ۵۴۱۲ : ۱۰ : ۴۳۱۸ : ۱۹ : ۰۷۱۸ : ۳۶ : ۱۴۲۳ : ۲۷ : ۲۵
شنبه۵ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۳۵ : ۴۴۰۶ : ۰۱ : ۲۸۱۲ : ۱۰ : ۲۵۱۸ : ۱۹ : ۵۷۱۸ : ۳۷ : ۰۵۲۳ : ۲۷ : ۰۳
یکشنبه۶ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۳۴ : ۱۰۰۶ : ۰۰ : ۰۲۱۲ : ۱۰ : ۰۷۱۸ : ۲۰ : ۴۷۱۸ : ۳۷ : ۵۵۲۳ : ۲۶ : ۴۱
دوشنبه۷ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۳۲ : ۳۶۰۵ : ۵۸ : ۳۶۱۲ : ۰۹ : ۴۸۱۸ : ۲۱ : ۳۶۱۸ : ۳۸ : ۴۶۲۳ : ۲۶ : ۱۹
سه شنبه۸ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۳۱ : ۰۲۰۵ : ۵۷ : ۱۰۱۲ : ۰۹ : ۳۰۱۸ : ۲۲ : ۲۶۱۸ : ۳۹ : ۳۶۲۳ : ۲۵ : ۵۶
چهارشنبه۹ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۲۹ : ۲۷۰۵ : ۵۵ : ۴۴۱۲ : ۰۹ : ۱۲۱۸ : ۲۳ : ۱۵۱۸ : ۴۰ : ۲۷۲۳ : ۲۵ : ۳۴
پنج شنبه۱۰ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۲۷ : ۵۳۰۵ : ۵۴ : ۱۸۱۲ : ۰۸ : ۵۴۱۸ : ۲۴ : ۰۵۱۸ : ۴۱ : ۱۷۲۳ : ۲۵ : ۱۱
جمعه۱۱ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۲۶ : ۱۸۰۵ : ۵۲ : ۵۳۱۲ : ۰۸ : ۳۶۱۸ : ۲۴ : ۵۵۱۸ : ۴۲ : ۰۸۲۳ : ۲۴ : ۴۸
شنبه۱۲ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۲۴ : ۴۲۰۵ : ۵۱ : ۲۸۱۲ : ۰۸ : ۱۸۱۸ : ۲۵ : ۴۴۱۸ : ۴۲ : ۵۸۲۳ : ۲۴ : ۲۵
یکشنبه۱۳ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۲۳ : ۰۷۰۵ : ۵۰ : ۰۳۱۲ : ۰۸ : ۰۰۱۸ : ۲۶ : ۳۳۱۸ : ۴۳ : ۴۹۲۳ : ۲۴ : ۰۲
دوشنبه۱۴ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۲۱ : ۳۱۰۵ : ۴۸ : ۳۸۱۲ : ۰۷ : ۴۳۱۸ : ۲۷ : ۲۳۱۸ : ۴۴ : ۴۰۲۳ : ۲۳ : ۳۹
سه شنبه۱۵ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۹ : ۵۵۰۵ : ۴۷ : ۱۳۱۲ : ۰۷ : ۲۵۱۸ : ۲۸ : ۱۲۱۸ : ۴۵ : ۳۱۲۳ : ۲۳ : ۱۶
چهارشنبه۱۶ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۸ : ۲۰۰۵ : ۴۵ : ۴۹۱۲ : ۰۷ : ۰۸۱۸ : ۲۹ : ۰۲۱۸ : ۴۶ : ۲۱۲۳ : ۲۲ : ۵۳
پنج شنبه۱۷ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۶ : ۴۴۰۵ : ۴۴ : ۲۵۱۲ : ۰۶ : ۵۱۱۸ : ۲۹ : ۵۱۱۸ : ۴۷ : ۱۲۲۳ : ۲۲ : ۲۹
جمعه۱۸ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۵ : ۰۸۰۵ : ۴۳ : ۰۲۱۲ : ۰۶ : ۳۴۱۸ : ۳۰ : ۴۱۱۸ : ۴۸ : ۰۳۲۳ : ۲۲ : ۰۶
شنبه۱۹ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۳ : ۳۲۰۵ : ۴۱ : ۳۹۱۲ : ۰۶ : ۱۷۱۸ : ۳۱ : ۳۰۱۸ : ۴۸ : ۵۴۲۳ : ۲۱ : ۴۳
یکشنبه۲۰ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۱ : ۵۶۰۵ : ۴۰ : ۱۶۱۲ : ۰۶ : ۰۰۱۸ : ۳۲ : ۲۰۱۸ : ۴۹ : ۴۶۲۳ : ۲۱ : ۲۰
دوشنبه۲۱ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۱۰ : ۲۰۰۵ : ۳۸ : ۵۴۱۲ : ۰۵ : ۴۴۱۸ : ۳۳ : ۰۹۱۸ : ۵۰ : ۳۷۲۳ : ۲۰ : ۵۶
سه شنبه۲۲ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۰۸ : ۴۴۰۵ : ۳۷ : ۳۲۱۲ : ۰۵ : ۲۸۱۸ : ۳۳ : ۵۹۱۸ : ۵۱ : ۲۸۲۳ : ۲۰ : ۳۴
چهارشنبه۲۳ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۰۷ : ۰۹۰۵ : ۳۶ : ۱۱۱۲ : ۰۵ : ۱۲۱۸ : ۳۴ : ۴۹۱۸ : ۵۲ : ۲۰۲۳ : ۲۰ : ۱۱
پنج شنبه۲۴ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۰۵ : ۳۳۰۵ : ۳۴ : ۵۱۱۲ : ۰۴ : ۵۷۱۸ : ۳۵ : ۳۸۱۸ : ۵۳ : ۱۲۲۳ : ۱۹ : ۴۸
جمعه۲۵ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۰۳ : ۵۸۰۵ : ۳۳ : ۳۱۱۲ : ۰۴ : ۴۲۱۸ : ۳۶ : ۲۸۱۸ : ۵۴ : ۰۳۲۳ : ۱۹ : ۲۵
شنبه۲۶ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۰۲ : ۲۳۰۵ : ۳۲ : ۱۱۱۲ : ۰۴ : ۲۷۱۸ : ۳۷ : ۱۸۱۸ : ۵۴ : ۵۵۲۳ : ۱۹ : ۰۳
یکشنبه۲۷ فروردین ۱۴۰۲۰۴ : ۰۰ : ۴۸۰۵ : ۳۰ : ۵۳۱۲ : ۰۴ : ۱۳۱۸ : ۳۸ : ۰۸۱۸ : ۵۵ : ۴۷۲۳ : ۱۸ : ۴۰
دوشنبه۲۸ فروردین ۱۴۰۲۰۳ : ۵۹ : ۱۳۰۵ : ۲۹ : ۳۵۱۲ : ۰۳ : ۵۹۱۸ : ۳۸ : ۵۸۱۸ : ۵۶ : ۳۹۲۳ : ۱۸ : ۱۸
سه شنبه۲۹ فروردین ۱۴۰۲۰۳ : ۵۷ : ۳۹۰۵ : ۲۸ : ۱۷۱۲ : ۰۳ : ۴۵۱۸ : ۳۹ : ۴۸۱۸ : ۵۷ : ۳۲۲۳ : ۱۷ : ۵۶
چهارشنبه۳۰ فروردین ۱۴۰۲۰۳ : ۵۶ : ۰۵۰۵ : ۲۷ : ۰۱۱۲ : ۰۳ : ۳۲۱۸ : ۴۰ : ۳۸۱۸ : ۵۸ : ۲۴۲۳ : ۱۷ : ۳۵
پنج شنبه۳۱ فروردین ۱۴۰۲۰۳ : ۵۴ : ۳۲۰۵ : ۲۵ : ۴۵۱۲ : ۰۳ : ۱۹۱۸ : ۴۱ : ۲۸۱۸ : ۵۹ : ۱۶۲۳ : ۱۷ : ۱۳