شناسنامه آرد و غذا

تماس با ما

 

دکتر لطغعلی بخشی
: صاحب امتیاز

احمد لطفی

: مدیر اجرایی

 احمد لطفی

: دبیر تحریریه 

 مریم دهقانی

: مدیر بازرگانی
 

 ستاره کاشانی

              : امور مشترکین
زاهره حسینی
: روابط عمومی
محمد هرمزی 
: گرافیست
تهران - خیابان قائم مقام - کوچه دهم - پلاک 7
: نشانی

تلفن:   88541427 -  88518448 - 88541417

دورنگار : 88541423