مجله علوم و صنایع غذایی

 

جهت دیدن مجله علوم و صنایع غذایی کلیک کنید.

 

 

 


 

عنوان نشریه : مجله علوم و صنایع غذایی
  نوع نشریه : فصلنامه
  کد ISSN : 8787-2008
  صاحب امتیاز : انجمن متخصصان علوم و صنایع غذایی ایران
  مدیر مسئول : دکتر ایرج شریفی آل آقا
  سر دبیر : دکتر محمدحسین عزیزی
  آدرس : تهران، گروه علوم و صنایع غذایی ایران، دانشکده کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
  صندوق پستی : 336- 14115
  تلفن : 44180539 (021), 48292475 (021)
  نمابر : 48292200 (021)
  پست الکترونیکی : AZIZIT_M@modares.ac.ir