پنج شنبه / ۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۳:۲۶
سرویس : ماشین آلات صنایع غذایی
کد خبر : ۱۰۵۴۴۰
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس ماشین آلات صنایع غذایی
محبوب خدایی کلوانق مدیرعامل گروه صنعتی آذریاپ:

شرکت آذریاپ بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده ماشین آلات نانوایی در کشور

شــرکت آذریاپ به عنــوان برنــد اول در صنعت ماشــین آلات نانوایــی در کشــور پیشگام اســت. اقتصاد و نمایشگاه با محبوب خدایی کلوانق مدیرعامل گروه صنعتی آذریاپ گفت و گویی انجام داده است که در ادامه می خوانید.

لطفا تاریخچه ای از فعالیت های  شــرکت آذریاپ را برای مخاطبان ما تشریح کنید؟
 از سال 1380 با اختراع و تولید نخستین دستگاه نانوایی مدرن، کار خود را شروع کردم و با دلگرمی و انگیزه ای که به دلیل استقبال بازار از نخســیتن اختــراع و تولید اینجانب بدســت آوردم توانســتم با اختراع و تولید دستگاههای بیشتر تحت برند »مرمرپخت« فعالیت خود در صنعت نان را تداوم بخشیده و نهایتا در سال 1390با عالمت تجاری ثبت 
شــده »آذریاپ« توانســتم به عنوان عرضه کننده پیشگام دســتگاههای مدرن نانوایی جایگاه خود را در این صنعت مستحکم کنم. امروزه شرکت صنایع آذریاپ تبریز با علامت 
تجاری »گروه صنعتــی آذریاپ« بزرگترین تولیدکننــده و عرضه کننده ماشــین آالت نانوایی در سطح کشور است.

 

فعالیت های شــرکت آذریاپ را تشریح کنید ؟
امروزه شرکت آذریاپ با تمرکز بر صنعت نان و نانوایی مشغول انجام فعالیتهای مختلف در این صنعت اســت. برخی ایــن فعالیتها عبارتند از: تحقیق و توسعه محصولات کاملا 
بومی برای صنعت نان و نانوایی، بومی سازی و همگام سازی دستگاههای خارجی با ذائقه ایرانی، تولید دســتگاههای و ماشــین آالت مدرن برای پخت نــان ایرانی کامال منطبق 
با ذائقه ایرانیان، توزیع و پخش دستگاههای تولید در ســطح کشــور،خدمات رسانی و تامین قطعات دستگاههای نانوایی در سطح کشــور، مطالعه مداوم بازار برای شناســایی 
نیازها و خواسته مصرف کنندگان و صادرات دســتگاههای و ماشــین آلات پخت نان به کشورهای همسایه و دیگر کشورهاخوشبختانه با اســتقبالی که کشورهای خارجی وبخصوص کشورهای حوزه تمدن ایرانی از دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ بعمل آورده اند امروزه شرکت آذریاپ عالوه بر توزیع در داخل کشــور محصوالت خود را به کشورهای دیگر صادر می کند.

 

محصوالت شما چه مزیت ها و ویژگی های منحصر به فردی دارد؟ در نمایشگاه امســال از چه محصوالتی رونمایی می کنید؟
مهمتریــن مزیت دســتگاههای تولیدی آذریاپ وجود عنصر نوآوری و به صرفه بودن آنها برای نانوایان است زیرا شرکت آذریاپ با تحقیق و توسعه سیســتماتیک سعی کرده است دستگاههایی اختراع کرده و تولید کند که هزینه های نانوایان را به طور قابل مالحظه ای کاهــش داده و اقتصاد نانوایــان را بهبود بخشد. به همین جهت دستگاههای تولیدی این شــرکت همواره با اســتقبال چشمگیر مشــتریان عزیز که همان قشر زحمت کش نانوایان هستند واقع می شوند. مزیت بعدی دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ کیفیت 
و ماندگاری این محصولات است که در طول سالهای مورد استفاده به خوبی فعالیت داشته و مورد اســتفاده واقع می شوند.مزیت دیگر شرکت آذریاپ نسبت به ســایر شرکتهای رقیــب، خدمات رســانی و تامیــن قطعات گسترده ماشین آلات نانوایی در سراسر کشور است که از طریق شبکه گسترده نمایندگی در سطح کشور انجام می شود. در کنار تمام موارد گفته شده زیبایی و اشغال فضای کمتر از دیگر مزیتهای دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ می باشد. در نمایشگاه امسال دستگاه کانتر نان و پکیج کامل اتوماســیون نانوایی 
رونمایی خواهند شد. 

 

در عرصــه صــادرات چــه دستاوردهایی داشته است؟ 
شــرکت آذریاپ علاوه بر توجه به تولید و فروش در داخل کشــور در عرصه صادرات هم بســیار فعال اســت. در ســالهای اخیر خوشبختانه با دایر شــدن نمایندگی فروش شرکت در کشــورهای آذربایجان، ارمنستان و ترکیه دستگاههای تولیدی شرکت آذریاپ در این کشورها مشــتریان خود را به خوبی یافته اســت. عالوه بر این با کسب استاندارد اروپا )CE)مشــکلات مربوط به ارســال و ترخیص محصوالت تولیدی شرکت آذریاپ در کشــورهای اروپایی و غیره مرتفع شده و محصولات شــرکت به این کشــورها ارسال می شود. در کنار فروش و ارسال محصوالت شرکت به کشورهای خارجی، ایرانیان ساکن در آمریکای شمالی، استرالیا، روسیه و حتی آمریــکای التین مشــتریان قابــل توجهی هســتند که باخرید دستگاههای ما شخصا نسبت به ارســال آن به کشورهای ساکن در آنجا اقدام می کنند.

 

آذریاپ تاکنون موفق به کسب چه افتخارات و دستاوردهایی شده است؟
شرکت آذریاپ هم اکنون بزرگترین تولید کننده و عرضه کننده ماشین آلات نانوایی در کشور است. این شرکت به عنوان برند اول در صنعت ماشین آلات نانوایی کشور پیشگام است. به جرات می توان گفت که در صنعت ماشــین آلات نانوایی هیچ شرکتی به اندازه آذریاپ اقتصاد نانوایی را تقویت نکرده است و هیچ شرکتی به اندازه شرکت آذریاپ ضایعات نان را کاهش نداده اســت. با این دستاوردها نان لواش ایرانی که در حال انقراض بود جانی دوباره گرفته است.
(پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰) ۱۳:۲۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها