پنج شنبه / ۱ مهر ۱۴۰۰ / ۱۴:۴۱
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۵۴۴۴
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
پیام حسن زمانی مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی ایران

”ایران آگروفود« آخرین دستاوردهای صنایع غذایی را در مسیرکمک به اقتصاد کشور عرضه می کند

کشاورزی به عنوان بستری برای رشد اقتصادی، بهبود امنیت غذایی و حفظ منابع طبیعی محسوب می گــردد. بر همین اســاس صنایــع غذایی با توجه به آثار مســتقیم و غیر مســتقیمی که در بخشــهای مختلف کشــاورزی و صنعتی بر جای می گذارد، در شکوفایی کشــورها نقش بسزایی دارد.

با عنایت به اهمیت مواد غذائی در حیات فردی و اجتماعی و نیز روند رو به رشد تولید محصولات کشاورزی در کشــورمان، توجه به صنایع تبدیلی و به کار گیری دانش فنــی روز، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.

 

بی تردید برگزاری نمایشگاههای بیــن المللی تخصصــی در این زمینــه یکی از موثرترین راهکارها جهــت انتقال فناوری، تبادل اطلاعات وبازاریابی در زمینــه های مختلف این ً صنعت، مهم می باشد که نهایتا منجر به رشد این صنعت و ارتقاء سطح کمی وکیفی تولید کشورمان در راستای امر توسعه صادرات غیر نفتی می گردد و همچنیــن برپایی چنین نمایشــگاهی جایگاه مناســبی را جهت ارائه ظرفیت تولید و صادرات کشورمان و ارائه نوآوریهای بازار ایران به تجار و بازرگانان خارجی ایجاد می نماید. 

 

بیست و هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشــین آلات و صنایع وابســته– ایران آگروفود - نیز در راستای هر چه تخصصی تر شــدن و بهره
گیری از ظرفیتهای مشــارکتکنندگان و بازدیدکننــدگان، برگزار می گردد و شرکت کنندگان داخلــــی و خارجی آخرین دستاوردهای خود را در زمینه فرآورده ها و محصولات غذائی، صنایع تبدیلی و صنایع مرتبط، ماشین آلات، تجهیزات و تکنولوژی صنایع غذائی، بســته بندی و تجهیزات جانبی، ماشین آلات و تجهیزات کشــاورزی و آبیاری، نهاده ها و صنایع کشــاورزی و واحدهای تحقیقاتی و پژوهشی، در معرض دید علاقه مندان خواهند گذاشــت.
»ایران آگروفود« آخرین دســتاوردهای صنایع غذایی را در مســیر کمک به اقتصاد کشــور عرضه می کند و کمک قابل توجهی در امنیت غذایی، رشد محصولات غذایی و کمک به معیشت مردم خواهد بود.
درخاتمه اینجانــب ضمن ابراز خرســندی از تداوم برپایی این نمایشــگاه، مراتب سپاسگزاری خود را از مجریان، انجمنها، مشــارکت کنندگان و نهادهــای دولتی و خصوصی که بــا حضور در این نمایشــگاه و عرضه محصولات خویش امکان برگزاری این رویداد بین المللی را با رعایت کامل  پروتکل های بهداشــتی فراهم نموده اند، اعلام  می دارد.
(پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰) ۱۴:۴۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها