پنج شنبه / ۱ مهر ۱۴۰۰ / ۲۰:۲۱
سرویس : خشکبار، حبوبات و تنقلات
کد خبر : ۱۰۵۴۴۶
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس خشکبار، حبوبات و تنقلات
حامدبدر آبادی مدیر عامل شرکت رطب ثمین بم

استقبال از محصولات »رطب ثمین بم« در 5 قاره جهان

شرکت خدماتی بازرگانی خرمای ثمین در سال ۱۳۸۴ تاسیس شــد و در حال حاضر از بزرگتریــن تولیدکننــدگان و صادرکنندگان خرمای ایران اســت.

امــروزه محصولات این شرکت شامل ارقام مهم و صادراتی خرما از با کیفیتترین محصوالت نخلستانهای مناطق مختلف کشــور تامین و در انــواع جعبه ها و ظروف با وزن های مختلــف و گرماژ متفاوت و منطبق با استانداردهای بین المللی سورت و بسته بندی می شود و علاوه بر عرضه داخلی این محصولات در فروشگاه های بزرگ کشور و شــبکه توزیع صنایع غذایی در شــهرها و اســتان های مختلف، در بــازار صادراتی نیز دســتاوردها و موفقیت های ویژه ای داشته و به 14 کشور در 5 قاره جهان از آمریکا و اروپا گرفته تا آســیای و آفریقا و اقیانوسیه، شاهد عرصه محصــولات با کیفیت شــرکت رطب ثمین بم هستیم. 
حامد بدرآبادی مدیر عامل شــرکت رطب ثمین بم در حاشــیه نمایشــگاه اگروفود، با نشریه اقتصاد و نمایشگاه، گفت و گویی انجام داده و به دســتاوردهای عمده این شرکت در 
بازار داخلی و صادراتی اشاره کرده است.
 ضمن معرفی خود، سوابق اجرایی تان را شرح دهید؟
 حامــد بدرآبادی مدیر عامــل و بنیانگذار شــرکت خدماتی بازرگانی رطــب ثمین بم هستم که در ســال ۱۳۸۴ تاسیس گردیده و در حال حاضر یکی از بزرگترین و موفق ترین فعالین به نام صنعت خرمای ایران است. 

 

 فعالیت های شرکت رطب ثمین بم« را تشریح کنید ؟
زمینه فعالیت این شــرکت تولید و بســته بنــدی انــواع خرمای ایــران تحــت عنوان برندهــای امتیاز ، یــام و رامیــا و... که در بــازار داخلــی و همچنین صــادرات حضور 
چشمگیری دارند.

 

 وجه تمایز محصوالت رطب ثمین بم« با نمونه های مشابه در بازار چیست؟
 وجــه تمایز محصــولات خرمــای ثمین کیفیت بالای محصول و بســته بندی آن و پشــتیبانی تامیــن در بازار هــای داخلی و خارجی است.

 

 برای گسترش فعالیت های خود چه برنامه و طرح های توســعه ای در دست اقدام دارید؟
 این شــرکت جهــت پاســخگویی بهتر و سریعتر به خریداران قدیمی و گسترش بازار خود اقدام به تاســیس مجتمع شماره ۲ خود مجهز به امکانات به روز و رعایت اســتاندارد های داخلــی و بین المللــی در منطقه ویژه اقتصادی ارک جدید با ظرفیت سالانه ۷۵۰۰تن انواع خرما نموده است.

 

 شرکت شما تاکنون موفق به کسب چه افتخارات و دســتاوردهایی شــده است؟
کســب مقام صادر کننده برتــر خرما در ســالهای ۹۷ و ۹۸ و همچنین کار افرین برتر سال ۹۹ از مهمترین افتخارات خرمای ثمین می باشد.

 

 در زمینه مشــتری مداری چه گام هایی برداشته اید؟
حفظ کیفیت و تامین به موقع و پیوسته محصــولات از مهمتریــن عوامــل رضایت مشتریان این شرکت است.

 

فعالیت شما چه نقشی در افزایش اشتغال زایی داشته و چه برنامه ای برای افزایش آن دارید؟
در حال حاضر این شــرکت در دو مجموعه خود بــرای ۳۸۰ نفــر به صورت مســتقیم و بیــش از ۱۰۰ نفر به صورت غیر مســتقیم شغل ایجاد کرده است کسب کار افرین برتر 
بزرگترین مهر تایید بر این واقعیت است
.
مهمترین چالش هــا و موانع پیش روی شرکت شما چیست و چه برنامه ای برای حل آن ها پیشنهاد می کنید؟
مهمترین چالــش در حــال حاضر عرضه محصــولات خرمــا بــدون نظــارت و فاقد استاندارد و پروانه بهداشتی ساخت در داخل کشور اســت، همچنین ”رفع تعهد ارزی ”و قوانین و بخشــنامه های خلق الساعه مربوط به آن بزرگترین مانع و مشکل صادر کنندگان این حوزه است.

 

 در عرصــه صــادرات چــه دستاوردهایی داشته است؟
عرضه محصولات متنوع با برندهای مختلف در ۱۴ کشور از پنج قاره دنیا و کسب عنوان صادر کننده برتر در دوســال پیاپی نشــان دهنــده رویکرد صادرات محور این شــرکت 
است.

 

 چــه ارزیابــی از وضعیت صنعت غذایی و کشاورزی دارید؟ و برای بهبود این صنعت در ایران چه راهکارهایی را پیشنهاد می کنید؟
ظرفیــت صنعــت مــواد غذایی ایــران از بزرگتریــن در خــاور میانه میباشــد لیکن مشــکلات اقتصادی داخلی و همچنین عدم ارتباطات مناســب بین المللــی باعث گردید 
صادرات این صنعت به شــدت محدود شده و مشکلات زیادی برای این سرمایه عظیم ملی حاصل شود

 

 چــه برنامه ها و اهدافــی را برای حضور در نمایشــگاه امسال دنبال می کنید؟

بازاریابی مستمر و گسترش بازار محصولات و دریافت بازخورد نظــرات مصرف کنندگان خرد و همچنین ملاقات و دیدار مشــتریان وفادار قدیمی اهم برنامه ها و اهداف شرکت 

خرمای ثمین در این نمایشگاه است.
(پنج شنبه ۱ مهر ۱۴۰۰) ۲۰:۲۱

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها