یکشنبه / ۷ آذر ۱۴۰۰ / ۱۵:۱۴
سرویس : کسب و کار، برندینگ
کد خبر : ۱۰۶۶۹۷
گزارشگر : ۳۵۱۴
فودنا
سرویس کسب و کار، برندینگ

کابرد آمار در پژوهش + دانلود مقاله

آمار از لحاظ لغوی به معنای شمارش است، اماصرفا علم شمارش نیست. آمار عبارت است از مجموعه فعالیت هایی که از طریق آن اطلاعات را جمع آوری ، توصیف ، طبقه بندی سرانجام داوری می کنیم.

طبقه آماری آمار:
آمار توصیفی و آمار استنباطی :
آمار توصیفی: به آن بخش از علم آمارگفته می شود که هدف آن توصیف واقعیت های موود است، نه قصد رفتن به گذشته را دارد و نه قصد استقبال از آنیده را. در واقع آنجه کههست را مورد تحلیل و ارزیابی قرار می دهد.
مثال: متوسط بهره هوشی دانشجویان در ترم اری واحد علوم تحقیقات به گذشته و آینده توجه نمی شود و فقط حال حاضر بررسی می شود.
در آمار توصیفی کل افراد مدنظر مورد مطالعه قرار می گیرند و نمی توان تعداد خاصی را انتخاب کرد. 
به کل افراد جامعه می گویند و منظور از تعداد نمونه است.
آمار توصیفی به دو دلیل همیشه امکان پذیر نیست:
1- صرفه جویی در منابع: در توصیفی هزینه، زمان و نیروی انسانی زیادی مصرف می شود.
2- جلوگیری از مشکلات احتمالی: مثلا برای پایش متوسط عمر لامپ های یک شرکت نمی توان همه لامپ ها را روشن کرد. شرکت با ضرر روبه رو می شود.
آمار استنباطی :
در این آمار از کل جامعه تعدادی را به عنوان نمونه انتخاب می کنیم. اقدامات محاسباتی را انجام می دهیم و نتیجه به دست آمده را به کل جامعه تعمیم می دهیم. از روی نمونه کل جامعه را استنباط می کنیم.
جامعه: گروهی از اشیاء ، افراد، حوادث و ... که حداقل دارای یک صفت یا یک ویژگی مشترک هستند.
نمونه: زیر جامعه ای است که از جامعه انتخاب می شود و مصرف آ« جامعه است.
در این شیوه از آمار امکان خطا بیشتر است.
به عددی که از نمونه بدست می آید (آمار) می گویند و آن را با حروف نشان می دهند و به عددی که از جامعه بدست می آید (پارامتر) می گویند و آن را با حروف یونانی نشان می دهند.
اگر میانگین با روش آمار بدست آید با X   و اگر با روش پارامتر باشد با Y نشان می دهیم.
متغیر: در تعریف آمار پس از جمع آوری اطلاعات، صفاتی را اندازه گیری می کنیم تا اطلاعات بدست آید، به صفت مورد نظر متغیر می گویند.
اندازه گیری: عبارتست از تخصیص عدد به یک صفت (متغیر) براساس یک قاعده یا قانون از پیش تعیین شده. 
مثال: یکی از صفات یک اتاق طول آن است و برای اندازه گیری از ابزاری به نام متر استفاده می کنیم.  

 

 
(یکشنبه ۷ آذر ۱۴۰۰) ۱۵:۱۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها