جمعه / ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۰:۳۸
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۷۵۳
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
لادن ملکی مدیر اجرایی شرکت پالار سامانه:

استقبال چشمگیر و رشد حضور شرکت های داخلی و خارجی از نمایشگاه بین المللی ایران آگروفود 2022 نسبت به دو سال قبل

بیست و نهمین نمایشگاه صنایع کشاورزی، مواد غذائی، ماشین آلات و صنایع وابسته از روز جمعه ۲۷ خــرداد مــاه در محل دائمی نمایشــگاه های بین الملی تهران آغاز به کار کرده و تا روز 30 خرداد 1401 به کار خود ادامه خواهد داد.

نمایشــگاه ایران آگروفــود ۲۰۲۲با حضور ۵۷۰ شــرکت داخلی و ۹۵ شــرکت خارجی از ۱۷ کشــور در فضایی به وســعت ۳۱ هزار ۵۰۰ متر مربع در محل دائمی نمایشگاه بین المللی تهران برگزار می شــود و در ســاعات ۹ تا ۱۶ با رعایت کامل پروتکل های بهداشــتی ابلاغی ستاد ملی کرونا میزبان علاقه مندان و فعالان صنعت مواد غذایی است.

نمایشــگاه بین المللی صنایع کشــاورزی، مــواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته به منظور معرفی توانمندی ها و پیشرفت های شرکت های فعال در در این صنایع، رونمایی از آخرین دســتاوردهای تکنولوژی و علمی، افزایش ســطح مبادلات صنعتی و تجاری، ایجاد اشتغال و کارآفرینی، کمک به ارتقا دانش و تبادل علم و آگاهی بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، ترغیب تولید کنندگان برای داشتن رقابتی سالم و ایجاد فضایی مفید برای ارتباط مستقیم بین تولید کنندگان با مصرف کنندگان بر پا می شود.
لادن ملکی مدیر اجرایی شــرکت پالار ســامانه و مجری نمایشگاه ایران آگروفود 2022 با اشاره به استقبال چشمگیر شرکت های داخلی و خارجی و مشــارکت 17 کشور و 95 شــرکت خارجی در نمایشــگاه بین المللی ایــران آگروفود 2022 افزایش مشارکت شــرکت های داخلی و خارجی در نمایشگاه امسال را نشانه رشد تعداد و فضای نمایشگاهی در سال جاری ارزیابی کرد که نســبت به سال های قبل که با پدیده کرونا مواجه بوده ایم رشد قابل توجهی داشته است.
بیست و نهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشاورزی، مــواد غذائــی، ماشــین آلات و صنایــع وابســته ”ایران آگروفود 2022 ”پس از تعدیــل محدودیت ها و ملاحظات ناشی از شــیوع بیماری کووید ۱۹ با اســتقبال بسیار بالای تولیدکنندگان داخلی و کشورهای خارجی همراه بوده است.
۵۷۰ شــرکت و واحد تولیدی داخلی و ۹۵ شرکت خارجی یا نمایندگــی آنها در کل فضای تحت پوشــش نمایشــگاه به وســعت ۶۰ هزار متر مربع از اخرین دســتاوردهای خود رونمایی می کنند.
لادن ملکی مدیر اجرایی شرکت پالار ســامانه در گفت و گو با اخبار نمایشــگاه ها با بیان ایــن مطالب گفت: با توجه به اهمیت مواد غذایی و نقش منحصــر به فرد آن در حیات فردی و مناســبات اجتماعی و از ســوی دیگر بــا عنایت به اینکــه روند رو به افزایــش تولید محصولات کشــاورزی در کشورمان که تامین کننده مواد اولیه صنایع تبدیلی و غذایی محسوب شده با تحقیق و به کارگیری دانش فنی روز و منابع خدادادی میسر شده و در همین راستا صنایع تبدیلی بسته بندی و نگهداری محصولات غذایی نیز همسو و همگام با این رشد، فعالیت گســتردهای را در این بخش از صنعت بر عهده دارند. بی تردید برگزاری نمایشگاه های بین المللی تخصصی در این زمینه یکــی از بهترین و موثرتریــن راهکارها جهت انتقال دانش فنی روز و تبادل اطلاعات و بازاریابی در زمینه های مختلف این صنعت گسترده و مهم است که نهایتا منجر به رشــد ســطح این صنعت و ارتقاء کمی و کیفی تولید در کشورمان در راستای امر توسعه صادرات غیرنفتی می شود و از طرف دیگر برگزاری چنین نمایشگاهی جایگاه مناسبی را جهت ارائه توان و ظرفیت تولید و صادرات کشورمان و ارائه نوآوریهای و تــازه های بازار در ایران به تجــار و بازرگانان خارجی ایجاد می نماید.
ملکی در ادامه تصریح کرد: نمایشگاه امسال پس از تعدیل محدودیت ها و ملاحظات ناشی از شیوع بیماری کووید ۱۹ از استقبال بســیار باالی تولیدکنندگان داخلی نیز برخوردار بوده اســت و شــرکت کنندگان و تولیدکننــدگان مطرح داخلی آخرین دســتاوردهای خود را در زمینه فرآورده ها و محصولات غذایی، صنایع تبدیلی، ماشــین آلات، تجهیزات و تکنولــوژی های صنایع غذایی، بســته بندی و واحد های تحقیقاتی و پژوهشــی در معــرض دید دســت اندرکاران و متخصصان خواهند گذاشت.
وی افزود: شرکت کنندگان و بازدیدکنندگان متخصص از نمایشگاه با آخرین دســت آوردهای علمی و صنعتی شرکت کنندگان و تولید کننــدگان داخلی و خارجی در زمینه های موضوعی نمایشگاه، تشــویق و ترغیب تولید کنندگان برای رقابت ســالم و هدفمند در عرصه این صنعــت و ایجاد فضا جهت ارتباط مســتقیم تولید کنندگان با متخصصین برگزار می شود.
ملکی در ادامه با اشاره به اســتقبال گسترده شرکت های خارجی در نمایشگاه ایران آگروفود اظهار داشت: خوشبختانه پــس از یک وقفــه موجه و عدم حضور دو ســاله شــرکت کنندگان خارجی مجددا در ســطح قابل قبولی با تلاشهای مستمر برگزار کننده و شریک تجاری خارجی این نمایشگاه، شــرکت کنندگان خارجی در قالب پاویون رسمی یا گروهی از آلمان، ایتالیا، برزیل، بالروس، روسیه، هلند و هند و سایر شــرکت کنندگان یا نمایندگی های ایشــان از ۱۷ کشــور اســپانیا، اتریش، امارات متحده عربی، ایتالیا، آلمان، برزیل، بالروس، بلژیک، ترکیه، تونس، دانمارک، روســیه، سوئیس، فرانســه، هلند و هند بار دیگر در نمایشــگاه ایران آگروفود ۲۰۲۲ حضور خواهند یافت.
مدیر اجرایی شــرکت پــالار ســامانه تصریح کــرد: این نمایشگاه با اهدافی چون ارتقاء سطح دانش فنی و فناوری و تبادل اطلاعات روز در موضوعات و تم های نمایشگاه، معرفی توانمندیها و پیشرفت های کشورمان در زمینه های صنعت موضوعی نمایشگاه، ارتقاء ســطح مبادلات تجاری کشور در جهت توســعه صادرات غیر نفتی کشور، آشــنائی با آخرین دستاوردهای فناوری، اســتانداردها، سلایق و شاخص های موجود در بازار و سلیقه مشتریان و مصرف کنندگان برگزار می شود.
وی تاکید کرد: نکته مهم دیگر در برگزاری نمایشگاه ایران آگروفود ۲۰۲۲ این اســت که پیش از ثبت نــام و جانمایی کلیه دســتورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی تدوین شده توسط وزارت بهداشــت، درمان و آموزش پزشکی و شرکت ســهامی نمایشــگاهها در اختیار متقاضیان مشــارکت قرار گرفت، تا شــرکت کنندگان کماکان بیــش از هرچیز رعایت این نکات را در راستای حفظ سلامت عمومی مد نظر داشته باشند.
مدیر اجرایی شرکت پالار ســامانه گفت: حضور گسترده و هدفمند مجدد تشــکل ها و انجمن ها فعــال صنایع غذایی با اعضای زیر مجموعه خود به طــور اخص انجمن ارگانیک ایران، انجمن ماشین ســازان صنایع غذایی ایران به صورت گروهی و در ســالن های اختصاصی از ویژگی های ارزشمند این نمایشــگاه اســت؛ بر پایی پاویون شــرکت های دانش بنیان و اســتارتاپ ها نیز توسط صندوق نوآوری و شکوفایی ریاســت جمهــوری قطعا همچون همیشــه بر غنــای این نمایشــگاه خواهد افزود. وی در پایان خاطرنشان کرد: یکی از اهداف اصلی این نمایشگاه بازدید حداکثری متخصصان و دست اندرکاران و نشســت های تخصصی در قالب مذاکرات بی توبی در این گردهمایی چهار روزه می باشد.
 
(جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱) ۱۰:۳۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها