جمعه / ۲۷ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۴:۴۳
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۷۶۴
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
هومن رازدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی:

شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی ایران در افق ۱۴۱۰ یک شتاب دهنده مهم منطقه ای می شود

هومن رازدار مدیرعامل شرکت نمایشگاه های بین المللی اظهار داشت : در افــق ۱۴۱۰ شــرکت ســهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران مرکزیت یک اکوسیستم پویا و زنده در عرصه تجارت بین المللی را بر عهده خواهد داشت.

هومن رازدار در مراسم روز جهانی نمایشــگاه ها، ضمن خوشــامد گویی به مقامات و مهمانان گفت: شــرکت ســهامی نمایشگاه های بین المللی بــه منظور برنامه ریزی منســجم و نظارت و برگزاری هماهنگ نمایشــگاه های صادراتی در سطح کشور و خارج از کشور از طریق فراهم آوردن زیرساخت نمایشــگاهی و نیز تســهیل گری ارتباطات تجاری میان کســب و کارها در ســطوح ملی و بین المللی پایه گذاری شده است.
وی افزود: نمایشــگاه های بین المللــی، ماموریت جدید خود را ایجاد یک اکوسیســتم از کسب و کارها پیرامون سکو یا پلتفرم مرکزی شتاب دهی توسعه روابط تجاری در سطح بین المللی قرار داده است.
رازدار تصریح کرد: در افق ۱۴۱۰ شــرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللــی ج.ا.ایــران مرکزیت یک اکوسیستم پویا و زنده در عرصه تجارت بین المللی را بر عهده خواهد داشــت. اکو سیستمی که در آن کلیه رویدادهای تجاری گفتگوها و هــر آنچه که به عنوان تعاملات اقتصادی میان کســب و کارهــای ایرانی با طرف های خارجی صورت پذیــرد با رویکردی درونزا و بومــی طرح ریزی می شــود و امــکان اتصال نظام اقتصادی ملی به نظام اقتصــادی جهانی را فراهم می آورد.
وی ادامــه داد: ما بر ایــن باور هســتیم که اتصال نظام اقتصــادی ملی به اقتصاد جهانــی تنها از طریق هماهنگی هــای بیرونی تطبیق پذیــری و ایجاد یک جریان حیاتی پایدار ســود و نتایج بلنــد مدت برای هم امکانپذیر است. لذا در راستای برنامه ریزی برای دستیابی به این اهداف قابلیتهای ملی ایران آمادگی سیستمها و زیرســاختها برای پیوســتن به جریان توسعه جهانی، قوانین و مقررات ملی و منطق های و نوع حضور در دنیای مجازی را در مرکز توجه و دقت نظر قرار خواهیم داد.
مدیرعامل شرکت سهامی نمایشگاه ها اعلام کرد: در افق ۱۴۱۰ یک شــتاب دهنده مهم منطقه ای خواهد بود که با خلق ارزش موجب ایجاد یک جریان حقیقی به صورت افقی و عمومی در شبکه کسب و کار کشور می شود.
رازدار در پایان خاطرنشــان ســاخت: دستیابی به این مهم تنها از مســیر شــکل دهی و تنظیم روابط بــا ذینفعــان در درون و بیــرون از خانــواده صنعت نمایشگاهی ممکن اســت و به رسمیت شناختن همه ذینفعان و بهره گیری از ظرفیــت آنها یگانه راه تحقق اهداف بلندمدت صنعت نمایشگاهی است.
 
(جمعه ۲۷ خرداد ۱۴۰۱) ۱۴:۴۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها