شنبه / ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۲۳
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۷۷۲
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
علی آقامحمدی

دولت و نهادهای مختلف برای رفع مشکل تولیدکنندگان و سرمایه در گردش صنایع غذایی همکاری کنند

علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه ایران آگروفود اظهار داشت :تخصصی شدن برگزاری نمایشگاه ها موجب افزایش حضور شرکت های داخلی و خارجی و بخصوص از کشورهایی شده که روابط آنها با ایران رو به گسترش است و استقبال از نمایشگاه نیز در ساعات اولیه بسیار خوب بوده که نشان دهنده توجه ویژه مردم به این حوزه است.

بیست و نهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشــاورزی، مواد غذائی، ماشــین آلات و صنایع وابســته، ایران آگروفود ۲۰۲۲ بــا حضور ۶۶۵ شرکت داخلی و خارجی از ۱۷ کشور و در فضای 60 هزار متر مربع، در محل دائمی نمایشــگاه هــای بین المللی تهران با حضور علــی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، هومن رازدار مدیر عامل شرکت سهامی نمایشــگاههای بین المللی ج.ا.ایران و جمع دیگری از مقامات و کارشناسان و متخصصان صنایع غذایی افتتاح شد.
این نمایشــگاه با حضور ۵۷۰ شــرکت داخلی و ۹۵ شــرکت خارجی از ۱۷ کشــور در ۶۰ هزار متر مربع از به مدت ۴ روز در محل دائمی نمایشــگاه بین المللی تهران برگزار می شود و تا روز 30 خرداد ادامه خواهد داشت. شرکت کنندگان در سالنهای ۵ ، ۶ ،۷ ،۸ ،۹ ،۲۷ ،۳۱B ،۳۱a ،۳۵ ،۳۸ ،۴۰ ،۴۰a ،۴۱ ،۴۱A ،۴۴ حضور دارند و از ســاعت 9 صبح تا 4 بعد ازظهــر پذیرای بازدید کنندگان و متخصصان صنایع غذایی هستند.
این نمایشــگاه به منظور معرفی توانمندی ها و پیشرفت های شــرکت های فعال در صنعت مــواد غذایی، رونمایــی از آخرین دستاوردهای تکنولوژی و علمی، افزایش سطح مبادلات صنعتی و تجاری، ایجاد اشــتغال و کارآفرینی، کمک به ارتقا دانش و تبادل علم و اطلاعات بین شرکت کنندگان در نمایشگاه، ترغیب تولید کنندگان برای داشــتن رقابتی ســالم و ایجاد فضایی مفید برای ارتباط مســتقیم بین تولید کنندگان و مصرف کنندگان بر پا می شود.
علی آقامحمدی رئیس گروه اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری و عضو مجمع تشــخیص مصلحت نظام در مراسم افتتاحیه ایران آگروفــود ۲۰۲۲ گفت: تخصصی شــدن و تقســیم بندی های برگزاری نمایشگاه براساس حرفه و تخصص اتفاق خوبی است. در بخش خارجی نیز حضور شرکت های خارجی و کشورهای شرکت کننده روبه افزایش است و به خصوص کشورهایی که روابط ایران با آنها رو به گسترش است، نســبتا موفق ظاهر شده و استقبال از نمایشگاه هم در ساعات اولیه بسیار خوب بوده است که نشان می دهد مردم به این حوزه توجه ویژه دارند.
وی با بیان اینکه نمایشگاه می تواند در اصلاح الگوی تغذیه در ایران موثر باشــد، افزود: در حال حاضر گاهی در کشور کالری به اندازه کافی تامین نمی شــود و گاهی ۲۰ درصــد مازاد داریم. از  طرفی عده ای هستند که مشکل سوء تغذیه دارند و انرژی لازم را دریافت نمی کنند. همچنین تنها تامین کالری از طریق غذا کافی نیســت، باید ویتامین بدن هم تامین شود. با اقدامات صنعت غذا و کمیسیون های تشکیل شده، می توان این کار را انجام داد و با توجه به میزان کافی تولید صنایع غذایی، مشکل توزیع نامناسب کالری و ویتامین ها و مشکلات تغذیه را حل کرد.
رئیس گروه اقتصــادی دفتر مقام معظم رهبــری، هدفمندی یارانه ها را بهترین فرصت برای پیشرفت کشاورزی ایران دانست و اظهار کرد: با هدفمندی یارانه ها، کشت قراردادی توسعه وسیع پیدا می کند و خود واحدها هم می توانند با کشــاورزان قرارداد منعقد کنند تا از بهترین بذرها بهره مند شــوند. همچنین داشتو برداشت ها می تواند بهتر شــده و آبیاری ها هم صرفه جویانه باشد. ایران باید در بخش صادرات نیز به جایگاه خوبی دست یابد و رقم صادرات صنایع غذایی افزایش یابد.
وی در پاسخ به اینکه برای رفع مشــکلات تولیدکنندگان چه برنامه ای دارید، بیان کرد: یکسری از مشــکلات تولیدکنندگان مسائل عمومی اســت یعنی کمبود ســرمایه در گردش به دلیل تغییر نرخ ارز اتفاق افتاده و حتما باید متناسب با نیاز آنها تامین سرمایه در گردش افزایش یابد. همچنین باید تامین مالی زنجیره ای برای آنها به وجود آید تا نقصانی نداشته باشند. بانک مرکزی وارد این حوزه شــده اســت و برخی از اقدامات دیگر نیز نیازمند هماهنگی نهادها و ســازمان های مختلف است که باید در دستور کار قرار گیرد.
بــه گفته آقامحمــدی دولت در نظــر دارد با پرداخــت یارانه نقدی و از طریق شــیوه هــای مختلف، قیمت کالــا را کنترل کند. همچنین برای ۲۰۲۰ محله کشــور که شــامل ۱۹ میلیون نفر هســتند، به صورت ویژه برنامه ریزی کرده، همچنین ۴۰۴۰ منطقه روستایی شــامل ۱۳ هزار و ۵۰۰ روستا هم در این برنامه ریزی ویژه قرار دارند.
(شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱) ۰۹:۲۳

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها