شنبه / ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۳۸
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۷۷۵
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
رئیس هیئت مدیره انجمن افزودنیهای صنایع غذایی کشور

تبلیغات برای حضور بیشتر بازدیدکنندگان خارجی درنمایشگاه ایران اگروفود انجام شود

دکتر پرویــز جهانگیــری رئیس هیئت مدیره انجمــن افزودنیهای صنایع غذایی کشــور نیز در حاشیه برگزاری نمایشــگاه ایران آگروفود 2022 گفــت: وزارت امــور خارجه باید از طریق ســفارتخانه های خود در ســایر کشــورها اطلاع رســانی لازم را برای حضور هر چه بیشــتر بازدیدکننــدگان خارجی انجام دهد تا نمایشگاه های کشورمان در معرض دید جمعیت بیشتری قرار بگیرد.

وی افزود: یقینا برگزاری هر نمایشگاهی اثرات مثبت برای برگزارکنندگان و بازدیدکننــدگان را به همراه دارد. شــاید بــه همین دلیل اســت که در کشــورهای مختلف شــاهد رقابت برای کســب امتیاز برگزاری نمایشگاهها هستند. در هر کشوری که نمایشــگاه برگزار میشود اثرات مثبت فرهنگی و اقتصادی را شاهد هستیم.
وی با اشاره با تاریخچه نمایشگاه اگروفود اظهار داشت: این نمایشگاه اولین بار توســط انجمن متخصصین بنا گذارده شد و نمایشــگاه باید از امتیازات مختلــف و تبلیغات در جهان بر خوردار شــود. بی توجهــی و یا بی اطلاعی برگزارکنندگان، موجب می شــود که اثرات گســترده اقتصادی و اجتماعی این نمایشــگاه در حد انتظار نباشــد اما اگر اقدامات لازم انجام شــود اثرات برگزاری این نمایشگاه عمیق تر و گسترده تر خواهد بود و کشورهای جهان و همسایه در جریان برگزاری نمایشگاه و نمایش توانمندی های داخلی ایران قرار خواهند گرفت.

 

جهانگیری در خصوص بهره گیــری از اثرات اقتصادی و اجتماعی برگزاری نمایشگاه گفت: باید ارگانهای دولتی را در کنار هم قرار بدهیم تا تسهیلات لازم برای این منظور را قبل از شــروع نمایشــگاه تدارک ببینند. بطور مثال وزارت امــور خارجه اطلاع رســانی لازم را حداقل در ســطح منطقه تدارک ببیند و از طریق ســفارتخانه خود در هر کشوری تبلیغات الزم را برای جذب هر چه بیشــتر بازدیدکنندگان انجام دهد، تا این نمایشــگاه بعنوان یکی از نمایشگاههای بزرگ داخلی در معرض دید جمعیت بیشتری قرار بگیرد.

 

وی بیــان کــرد: در زمان برگزاری بــا ایجاد تســهیلات و کاهش هزینه های مشارکت برای شرکتهای خارجی میتوان تعداد بیشتری از شرکت کنندگان کشــورهای مختلف را جذب این نمایشگاه بزرگ نمود تا این نمایشــگاه بتواند بعنوان بزرگترین نمایشــگاه منطقه ای کشاورزی و غذا همه ساله بازدیدکنندگان بیشتری را نیز جذب خود کند. بدین منظور شــرایط ســخت ویزا برای خارجیان باید تسهیل شود و گمرکات کشور نیز همسو با این حرکت ضمن ایجاد سهولت، ورود کالاهای نمایشگاهی شرکت کنندگان در نمایشگاه را جداگانه و با هزینه های کمتر امکان پذیر سازند.

 

جهانگیری گفت: برای بهره جویی بیشتر، نمایشگاه را باید کاملا تخصصی برگزار نمایند تا بازدیدکنندگان متخصص بتوانند با کســب اطلاعات فنی و تخصصی بهره بیشتری برای توسعه کسب و کار خود داشته باشند و فقط روز پایانی نمایشگاه را به بازدید عموم اختصاص دهند.

 

وی بیان کرد: ایجاد تسهیلات مورد اشاره و شرکت گسترده تولیدکنندگان و ســازندگان داخلــی و خارجــی و عرضه کالاهایشــان در معــرض دید بازدیدکننــدگان داخلی متخصص ســبب ایجــاد رقابــت در حفظ کیفیت تولید می شــود. ایجاد زمینه مشــارکت مردم برای برگــزاری هر چه بهتر نمایشــگاه توجه به فرهنگ جامعه را طلب می کند که عمال این امر به عهده وزارتخانه های مربوطه می باشد.

 

 در زمان برگزاری نمایشگاه کشــورهای دیگر تمامی افراد جامعه دســت در دســت هم تلاش برای برگــزاری هرچه بهتــر این گونه نمایشگاهها را دارند. بدیهی اســت که هتلها و اقامتگاههای شهر در این زمان قــادر به تامین محل اقامت بازدیدکننــدگان بدلیل کثرت نیســتند و در این مواقع مردم بخشی از خانه های خود را برای اقامت بازدیدکنندگان در اختیار سازمان نمایشگاهی قرار میدهند تا علاوه بر درآمد خود ســبب اثــرات اقتصادی مثبت آن برای ســازندگان و تولیدکنندگان کشورشان باشند.
 این فعال صنفی گفت: متاسفانه مسئولین برگزارکننده در کشور ما بدنبال کسب درآمد ناچیز از را اجاره غرفه ها هستند و به اثرات و درآمد عظیم ناشی از برگزاری نمایشگاه بی توجه می باشند.
 وی بیان کرد: اکثر بازدیدکنندگان خارجی عملا از اقشار ثروتمند کشورها می باشــند که آمادگی خرج کردن مبلغ قابل توجهی برای خرید و بازدید از کشورمان را خواهند داشت که در سالهای بعد نیز خودشان مبلغ جذب بازدیدکنندگان بیشتری خواهند بود.  پرویز جهانگیری در پایان گفت: البته اثرات اقتصادی برگذاری درست این گونه نمایشگاهها در جامعه در حال رشد ما بیشمار است که شرح بیشتر این اثرات از حد این نوشته مختصر بیرون میباشد.
(شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱) ۰۹:۳۸

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها