شنبه / ۲۸ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۱:۰۷
سرویس : آزمایشگاه، گواهینامه ها و اسانس
کد خبر : ۱۰۹۷۷۷
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس آزمایشگاه، گواهینامه ها و اسانس
ولی الله داوود ابادی

نمایشگاه علاوه بر تبلیغات بیشتر برای محصولات ایرانی باید زمینه ساز طرح مشکلات و رفع موانع تولید باشد

انجمــن صنایــع تولید و صادرات کنسانتره و آبمیوه در ایــران از ســال ۱۳۷۰و ثبــت در وزارت کار در زمینــه ارائه خدمات به اعضــای خود یعنی شــرکت های صنایع تبدیلی فعــال بوده و اقدامات موثری در جهت رفع موانع و کاهش مشــکلات صنایع انجام داده اســت.

 در این زمینه در حاشــیه نمایشگاه آگروفود با ولی الله داوود ابــادی، رئیس ایــن انجمن گفت وگویی انجام شده که می خوانید:

 

 برای سوال اول لطفا ضمن معرفی خودتان، هدف از تشــکیل انجمن را شرح دهید؟
 ولــی الله داوود ابــادی، رئیــس انجمن صنایع تولید و صادرات کنســانتره و آبمیوه در ایران و از موسســین و عضو هیات مدیره این انجمن هستم. قدمت انجمن ما تقریبا به سال ۱۳۷۰ میرسد و از طریق اداره مربوطه وزارت کار به ثبت رسیده است.
اعضای انجمــن ما همگــی از خبرگان و برترین های ایران در صنایع غذایی هستند و هر ســه ســال یک بار از طریق انتخابات در مجمــع عمومی، اعضــای هیئت مدیره انتخاب می شــود و در دوره هــای مختلف افرادی انتخاب شــده اند که همکاری های بســیار تنگاتنگ و صمیمانــه ای با اعضای انجمن داشــته اند و خدمات مناسبی را به اعضا ارائه کرده اند. ما از جمله انجمن هایی هستیم که در این مدت هیچگونه اختلاف نظر، تنش و مشــکلات خاصی نداشته ایم و همکاری موثری بین اعضای انجمن وجود دارد.

 

هدف انجمن ما ایجاد ارتباط بین اعضای انجمن و مدیران واحد های تولیدی، وزارت خانه ها، ســازمان هــای تولیدی اســت و کسانی که احســاس می کنند می توانند در جهت پیشــبرد اهداف انجمن کمک کنند و حمایتی داشته باشــند در جهت رفع موانع صنعتگران اقداماتــی را انجام می دهند. در این صنعت در مســایل گمرکی، بهداشتی، اســتاندارد و تولید حمایت هــا و اقدامات و پشتیبانی هایی انجام می شود.
وزارتخانه های مختلف همیشــه در این امور همکاری های مختلفی با انجمن دارند. البته در این انجمن ها یکســری مشکلات نیز وجود دارد که انجمن بجای همه مدیران واحدهای تولیدی، راهکارهای هر مســله را ارزیابی و ارائه می دهد تا مدیران واحدهای تولیدی از طریــق این برنامه ها و راهکارها، مشــکلات مشــترک خود و صنعت را حل کنند.

 

از سوی دیگر، عوامل انجمن با هر مقامی که صلاح بدانند برای رفع مشــکل مکاتبات می کنند تــا اعضای انجمن و شــرکت های مختلف بتوانند با حل مشــکلات خود و رفع موانع به کار تولیدی خود بهتر بپردازند.

 

مشــکلات صنعتگران در نقــاط مختلف کشــور متفاوت اســت برخی مســائل در شهرستان و اســتان قابل حل است و برخی دیگر باید در تهران مورد بررســی قرار گیرد و حل شــود. در نتیجه صنعتگــری که در آذربایجان غربی یا شــرقی یا هرجای ایران قرار دارد، برای رفع مشــکل خود در تهران باید از قبل هماهنگ کنــد و وقت بگیرد و اگر بخواهد مدیران را ببیند و آنها را ملاقات کند و جلسه ای داشته باشــد، باید قبال از اداره مربوطه وقت بگیرد و در تهران سکونت داشته باشــد وبرای رفت و آمد و اقامت در هتل ماندن داشته باشــد تا مسئله خود را پیگیری کند و در نهایت مشخص نیست که آیا مشکل حل شود یا نشــود. براین اساس، ما بصورت تیمی در انجمن این مشکلات را پیگیری می کنیم و برای واحدهای تولیدی بهتر و راحت تر اســت که مشکل خود را از طریق انجمن پیگیری و حل کنند. لذا ما میتوانیم این مشکلات و مسیر حل آنها را برای مدیران سراســر کشور پیگیری کرده و اقدامات واحدهای تولیدی را ســاده تر کنیم.

 

مسائل کشــاورزی و باغداری نیز از جمله موضوعات مهم صنعت اســت. چون صنعت ما صنعتی اســت که با میوه سرو کار دارد و انواع میوه جات که میتوان از آنها کنسانتره گرفت باید از باغات بــا کیفیت قابل قبول و مطلوب تهیه شود. همچنین در برخی حوزه ها و تهیه مواد اولیه و صــادرات محصول با موضوعات مرتبط با صادرات و واردات ســرو کار داریم که بســیاری از مواد اولیه آبمیوه ها و نوشــیدنی های میوه ای و نوشــیدنی هایی که پایه میوه ای داشــته باشند باید از خارج کشور وارد شــود. در این زمینه نیز با همکاری گمرک و سایر دستگاه ها و سازمان استاندارد و... اقداماتی انجام می شود تا مواد اولیه وارد شــده و یا محصول صادر شــود و موضوعــات حقوقــی، گمرکــی، هزینه ها، مســائل بانکی و گشــایش اعتبار و اوراق و اسناد پیگیری شــود. به هر حال همه این مســائل به نوعی به انجمن مربوط می شود و انجمن در جهت رفع مشــکلات واحدهای تولیدی اقدام می کنــد و رویه ها را توضیح می دهد تــا اعضا از تجربه هــای موجود و هماهنگی های الزم کســب اطــاع کنند و کارها بهتر انجام شود.

 

چالش هــا و مشــکلات اعضای انجمن را بصــورت خلاصه وار توضیح دهید؟
همیشه چالش ها و مشکلات هست برخی از مشکلات شکل عمومی دارد که برای همه اعضای صنعت وجود دارد و برخی مشکلات نیز به صورت اختصاصی بــرای برخی اعضا ایجاد می شود.
زندگی اقتصادی و محیط کلا اقتصاد وً  در فضای کسب وکار نوساناتی دارد طبیعتا ایران به دلیل مسائل اقتصادی و مسائلی که در زمان تحریم ها ایجاد شــده چالش ها و نوسانات بیشتر بوده است و این تولید کننده را بیشتر با موانع و مشکلات مواجه می کند و به قولی دریا هرچقدر ارام باشد شنا و قایق رانی در آن آسان تر اســت و هرچه مواج و طوفانی باشد مشکلات بیشتر می شود.
 باید با همه این مشکلات عمومی و نوسان ها، دســت و پنجه نرم کرد و با بخش های دولتی و خصوصی تعامل و همکاری داشــته باشــیم تا مشــکلات را حل کننــد. بخش خصوصی همکار توانمند و خوبی برای دولت اســت و دولت هم می تواند مانند یک پدر دلسوز برای همه صنایع عمل کند.
صنایع اشــتغالزا و ارز آور هستند و موتور متحرکــه اقتصاد و اشــتغال زایــی و تولید هســتند. صنعت ما که مرتبط بــا صنایع تبدیلی کشاورزی است مستقیما با باغداران و تولید کشاورزی در ارتباط است که از این جهت منافع بسیاری دارند همچنین بخش حمل و نقــل و خدمات مختلــف از فعالیت باغداران و صنایــع تبدیلی و تولید آب میوه و کنسانتره سود می برند و مرتبط با صنعت ما هستند. صنایع تبدیلی تنها با دوسه مورد فعالیت کار ندارند بلکه برای تبدیل میوه به آب میوه و کنســانتره، زنجیره ای از فعالیت ها فعالیت دارند تا مواد اولیه به کاال تبدیل و عرضه شود .

 

در مورد مشکلات اختصاصی نیز می توان مثال های مختلفی را مطــرح کرد. از جمله سازمان استاندارد شرکت های ما را مجبور کرده که لوگوی ســازمان اســتاندارد را به اندازه لوگوی تجاری خود شــرکت در بسته بندی محصولات خــود درج کنند و اعضای انجمن و شرکت های تولیدی نسبت به این موضوع انتقاد دارنــد و معتقدند که لوگوی سازمان استاندارد می تواند کوچکتر باشد. همچنین گمرک ایران برای یک شــرکت در ارومیــه که در زمینه صــادرات آب میوه فعالیت دارد، هزینه ای به میزان نیم درصد برای آب محصول به عنــوان هزینه گمرکی در نظر گرفته است. در حالی که این موضوع قبال سابقه نداشته است و لذا اقدامات برخی سازمان ها موجب رشد هزینه های تولید و صادرات و واردات شده اســت که به عنوان مانع جدید مطرح هستند و ما انتظار داریم که موانع رفع شوند و اضافه نشوند.

 

 در نمایشگاه اگروفود چه تعدا از اعضای شما حضور دارند ؟

تقریبا هفت شــرکت تولیدی و صادراتی از صنایع تبدیلــی تولید آب میــوه در این نمایشگاه حضور دارند.

 بنظر شما نمایشگاه ایران اگروفود چه کمکی میتواند بــه تولید ایران و انجمن کنسانتره و آبمیوه داشته باشد ؟
طبیعی است که نمایشگاه ها نقش اساسی خود را دارند و همه نمایشگاه ها محل تجمع افــراد متخصــص، غیر متخصــص، بازدید کننده و مصرف کننده هســتند و تعاملاتی که بیــن صنایــع و مشــتریان و همکاران به وجود می آید بسیار ســود آور است. اما نمایشــگاه علاوه بر تبلیغات بیشــتر برای محصــولات ایرانــی باید زمینه ســاز طرح مشکلات و رفع موانع تولید باشد مثال صنعت ما به بســته بندی ها و جعبه های کارتونی نیاز دارد خب ما در نمایشگاه کارتون نیز شرکت کرده تا بتوانیم همکاران بهتری را انتخاب کنیم و شــرکت مورد نیاز خود را داشته باشیم .

 

از استان های دیگر نیز در این نمایشگاه حاضر می شــوند و قرار داد هایی بســته می شود و تاکید ما این اســت که هر سال در جهت هرچه بهتر برگزار شدن نمایشگاه اقداماتی انجام شــود. برای راحتی شرکت
کنندگان و بازدیدکننــدگان تلاش هایی صورت گیرد. در ســال های قبــل کرونا کــه در تمام جهــان همه گیر شــده بود بســیار باعث رکود نمایشــگاه ها شد ولی خوشبختانه از پارسال دوباره شروع به کار کردند و از امســال با تلاش بیشتر شاهد برگزاری بهتر نمایشــگاه هســتیم. ابزار های مهم نمایشــگاه ها تبلیغات است ما چند سال است که در نمایشگاه ها شرکت میکنیــم ولــی تبلیغات چندانــی نداریم
ولی در کشــور هــای دیگر از شــش ماه جلو تر شــروع به تبلیغات وسیع حتی در کشــور های دیگر می کنند تا بازار و ذهن مشــتریان و مخاطبان آماده شود و نتیجه بهتری از نمایشــگاه گرفته شود. لذا لازم اســت که قبل از برگزاری نمایشــگاه ها، تبلیغات لازم انجام شــود تا مشــارکت و برگزاری پرشور و موثری را شاهد باشیم.
(شنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۱) ۱۱:۰۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها