دوشنبه / ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ / ۰۹:۱۴
سرویس : نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...
کد خبر : ۱۰۹۸۲۵
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس نمایشگاه ، همایش و جشنواره ها و ...

رقابت صنایع غذایی بزرگ ایران و جهان بر سر بازار 400 میلیون نفری غرب آسیا و کشورهای CIS

بیســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته که از روز 27 خرداد ماه جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده است، امروز دوشنبه 30 خرداد به کار خود پایان می دهد و برگزار کننده مجرب نمایشــگاه از همین فردا ضمن ارزیابی نقاط قوت و ضعف بیست و نهمین دوره نمایشــگاه و دســته بندی و تجزیه و تحلیل نظرات مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، برنامه ریزی برای برگزاری نمایشــگاهی گســترده تر و کارآمدتر در ســال 1402 را آغــاز می کند.

بیســت و نهمین نمایشگاه بی نالمللی صنایــع کشــاورزی، مــواد غذایــی، ماشــین آلات و صنایع وابسته، آگروفود 2022 نسبت به نمایشگاه های دو سال قبل، هم از لحاظ کیفیت برگــزاری و هم از نظر آمار
و ارقام مشــارکت کنندگان داخلی و خارجی و تعداد بازدیدکننــدگان، متراژ فضای نمایشــگاهی و فضای ســالن ها و تعداد غرفه ها با رشد قابل توجهی مواجه شــده و یکی از بهترین نمایشگاه های برگزار شده دو سال اخیر در نمایشگاه بین المللی تهران است و نمونه مناســبی برای برگزاری یک نمایشگاه با رونق، همراه با نشــاط و تعداد بازدیدکنندگان و اثــر گذار بر روند تجاری، تولید و صادرات کشور محسوب می شود که برای دیگر نمایشگاهها می تواند الگوی مناسبی باشد.

 

بدون شــک همــه افــراد و ســازمانهای مؤثر در برگزاری نمایشــگاه از جمله مدیران شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی، مدیران شرکت پالارسامانه برگزارکننــده نمایشــگاه و مدیــران 665 شــرکت مشــارکت کننده در ایــران اگروفــود 2022 در این موفقیت سهیم هستند و بازدیدکنندگان و متخصصان نیز در ایجاد رونق و رشــد گفت وگوها و قراردادها و همکاری ها موثر بوده اند.

 

یســت و نهمیــن نمایشــگاه بین المللــی صنایع کشاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته که از روز 27 خرداد ماه جاری در نمایشگاه بین المللی تهران برپا شده است، امروز دوشنبه 30 خرداد به کار خود پایان می دهد و برگزار کننده مجرب نمایشــگاه از همین فردا ضمن ارزیابی نقاط قوت و ضعف بیست و نهمین دوره نمایشــگاه و دســته بندی و تجزیه و تحلیل نظرات مشــارکت کنندگان و بازدیدکنندگان، برنامه ریزی برای برگزاری نمایشــگاهی گســترده تر و کارآمدتر در ســال 1402 را آغــاز می کند، همان کاری که 665 مشارکت کننده ایرانی و خارجی حاضر در این نمایشــگاه و دیگر علاقه منــدان به حضور در اگروفود ســال آینده هم باید در برنامه خود داشــته باشــند و برای مشــارکت هدفمنــد و پرمنفعت در نمایشــگاه ایران اگروفود آینده، آنچنــان که اهداف صنعتی و تجاری آنان را بر آورده سازد، از همین فردا دست به کار برنامهریزی و تعیین هدف شوند. 

 

بــه نظــر بســیاری از مشــارکت کنندگان، بازدیدکننــدگان، اهل فــن و کارشناســان صنعت، ایران اگروفود 2022 میتوانــد نقطه عطف و آغازی برای شــکوفاتر شــدن صنعــت نمایشــگاهی ایران باشــد، زیرا با گذشت دو ســال از همه گیری کرونا و ســپری کردن آن بار دیگر شــاهد حضور گســترده بازدیدکننــدگان و مشــارکت کننــدگان خارجــی، افزایــش کیفیــت غرفه آرایــی و رونق نمایشــگاه با افزایــش مشــارکت کننــدگان و بازدیــد کنندگان  هستیم.
 رونق صنعت مواد غذایی در سایه برگزاری موفق نمایشگاه اگروفود
علی نظری یک مخاطب نمایشــگاه که صاحب یک ســوپر مارکت در تهران اســت، کیفیت برگزاری این دوره نمایشگاه را مطلوب خواند و افزود: در این دوره از نمایشگاه شاهد رونمایی از محصولات جدید صنعت مواد غذایی هســتیم و حضور فعال خارجی ها سبب افزایش رونق ایــن صنعت و جذب ســرمایه گذاران خارجی می شــود و بر تولید و بسته بندی و توزیع و برندهای صنایع غذایی ایران و معرفی دســتاوردهای ایران به جهان موثر خواهد بود.

 

ســعید کریمی مخاطب دیگر با چشمگیر دانستن بازدیدکنندگان از نمایشــگاه اگروفود به خبرنگار ما گفت: من ســال گذشــته نیز از این نمایشگاه دیدن کرده ام. نمایشگاه امســال در مقایسه با سال گذشته از رونق بیشتری برخوردار بود و تعداد بازدیدکنندگان به طرز چشمگیری افزایش یافته است و این موضوع می تواند بر توسعه و رشد صنایع غذایی ایران، کاهش مشــکلات و چالش هــا و بهبود کیفیــت و رضایت مصرف کننــدگان و معرفی صنایع ایــران به جهان اثرگذار خواهد بود.

 

محمــد ناصری یک رســتوران دار ســاکن تهران، برگزاری نمایشــگاه اگروفــود در این ســطح کیفی را نشــان از ظرفیت های بالای ایــن صنعت می داند و اظهــار داشــت: من شــخصا انتظار ایــن حجم از
بازدیدکنندگان را نداشــته ام. در تمامی ســالن ها، غرفه ها مملو از جمعیت مشــتاقی اســت که آخرین محصولات و نوآوری های این صنعت را مشاهده می کنند.

 

احمد امینی صاحب یک شرکت پخش مواد غذایی گفت: این نمایشگاه علاوه بر تاثیر مهمی که در رونق شرکت های بزرگ فعال در صنعت مواد غذایی دارد، در توسعه کســب و کارهای خرد نیز موثر است. وی افزود: من در طــی 3 روز بازدید و حضور در غرفه ها، موفق به امضای تعدادی قرارداد با شرکت های بزرگ این صنعت شــده ام و به طور کلــی از برگزاری این نمایشگاه بسیار رضایت دارم.

 

حضور پررنگ شرکت ها و نمایندگی های خارجی یکی از ویژگیهای بارز نمایشــگاه امســال
 حضور پرتعداد شــرکتهای خارجی در این رویداد است به طوری که شــرکت های خارجی یا نمایندگان آنان از 17 کشور جهان خود را به نمایشگاه تهران رسانده اند تا از بازار روبه رشد و آینده دار ایران سهمی برای خود دســت و پا کنند و نیز از دروازه ایران بــه بازارهای 400 میلیون نفری منطقه دســت یابند. براین اساس روشن اســت که برندهای مطرح داخلی و خارجی در نمایشگاه آگروفود 2022 به دنبال بازار 400 میلیون نفری منطقه هســتند تا با افزایــش تولید و بازاریابی و فروش در این بازار بزرگ منطقه ای غرب آســیا و شمال ایران نفوذ کنند. احســاس مشترک بسیاری از ایــن صنعتگــران و بازرگانــان بین المللــی اظهار تأســف از فرصتهایی اســت که در دوران تحریم، با خروج از بازار ایران از دســت دادهاند. صنایع وابسته به کشــاورزی مانند صنایع غذایی به دالیل گوناگون، اهمیت و نقش بسزایی در توسعه اقتصاد ملی دارند از این رو برای توسعه این صنعت که باعث توسعه اقتصاد نیز می شــود علاوه بر توان داخلی نیازمند ســرمایه خارجی هســتیم. بــازار ایران ظرفیت هــای زیادی برای ســرمایه گذاری در بخش صنعــت مواد غذایی دارد که با معرفی این ظرفیت ها، می توان ســرمایه گذاری خارجــی را در این بخش جذب کرد. برگزاری نمایشــگاه بین المللی ایران آگروفــود گام مهمی در راستای تحقق این هدف اســت و با توجه به استقبال خارجی ها از ایــن رویداد به نظر موفــق عمل کرده  است.

 

به طور کلی بیســت و نهمین نمایشــگاه بین المللی صنایع کشــاورزی، مواد غذایی، ماشین آلات و صنایع وابسته، هم از لحاظ کیفیت برگزاری و هم از نظر آمار و ارقام مشــارکت کنندگان داخلی و خارجی و تعداد بازدیدکنندگان میتواند، یکی از بهترین نمایشــگاه های برگزار شده دو سال اخیر در نمایشگاه بینالمللی تهران و نمونه و مدلی مناسب برای دیگر نمایشگاهها باشــد. بدون شک همه افراد و ســازمانهای مؤثر در
برگزاری نمایشــگاه از جمله مدیران شرکت سهامی نمایشگاههای بین المللی، مدیران شرکت پالارسامانه برگزارکننده نمایشگاه و مدیران 665 شرکت مشارکت کننده در ایران اگروفود 2022 در این موفقیت سهیم  هستند. 

 

علیرضا شهپرســت، مدیرکل دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت در حاشــیه بازدید از ایران آگروفود ۲۰۲۲ :
تــلاش دولت برای رفع مشکل نقدینگی صنعت غذا دفتــر صنایــع غــذا و دارو وزارت صمــت و تشــکلهای صنعت غذا در قالب جلســات مشترک با تشــکلها با محوریــت کانون انجمن هــای صنایع غذایــی ایــران مشــکلات ایــن صنعت را بررســی خواهند کرد.

 

علیرضا شه پرســت، مدیــرکل دفتر صنایــع غذا و دارو وزارت صمــت در حاشــیه بازدید از بیســت و نهمین نمایشــگاه بیــن المللی صنایع کشــاورزی، مواد غذائی، ماشــین آلات و صنایع وابســته »ایران آگروفــود ۲۰۲۲ »در جلســهای بــا اعضــای کانون انجمنهای صنایع غذایی ایــران حضور یافت که در این جلســه چالشهای صنعت غذا از جمله مباحث مربوط به کمبود ســرمایه در گــردش بعد از حذف ارز ترجیحــی، مــوازی کاری دســتگاههای مختلف در حوزه سیاســت ها و دســتورالعمل های مربوط به این صنعت و پیامد اجرای طــرح قیمت تولیدکننده مطرح شد.
شه پرست با اشــاره به اینکه دفتر صنایع غذا و دارو وزارت صمت به صورت جدی مســائل مربوط به این حوزه را دنبال میکند، اضافــه کرد: با در نظر گرفتن سیاســت جدید وزارتخانه در تامیــن مالی زنجیره ها و ابلاغ این سیاســت با توجه بــه اهمیت صنعت غذا و بحث تامین ســرمایه در گردش بنگاههای تولیدی زنجیره صنایــع غذایی در اولویت این سیاســت قرار دارد.

 

رفع موانع میتواند به توســعه صنعت غذا کمک کند
وی اضافــه کــرد: از تشــکلهای صنعــت غــذا انتظــار داریم برنامه هــای خود را بــه وزارت صمت منعکــس کنند، تــا وزارتخانــه در جهت رفــع آنها اقدام کند.
در ادامه این جلسه رشــید عزیزپور، دبیر کل کانون انجمن صنایع غذایی بــر همراهی بخش خصوصی با دولت در جهت حل مشــکلات بخش تاکید و عنوان کرد کــه در کنــار ارســال راهبردهــا و برنامه های بلندمدت تشکلها می بایســت راهکارهای لازم برای حل مسائل مهم و چالشهای فعلی صنعت نیز مد نظر  قرار گیرد.
در این جلســه مقرر شــد که انجمنهــای صنایع غذایی و دفتر صنایــع غــذا و دارو وزارت صمت در قالب جلسات مشترک این مسائل را بررسی و مرتفع نمایند.
(دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱) ۰۹:۱۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها