دوشنبه / ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۰:۲۷
سرویس : صنایع و خدمات چاپ و بسته بندی
کد خبر : ۱۰۹۸۳۰
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس صنایع و خدمات چاپ و بسته بندی

همکاری بین المللی برندهای معتبر ایرانی و خارجی و بازار 400 میلیون نفری صنایع غذایی

مشارکت فعال و گســترده 665 شــرکت صنایع غذایی و برندهای معتبرداخلی و خارجی در 4 روز برگزاری نمایشــگاه ایران آگروفود، نشان دهنده توجه صنایع مختلف به بازار رو به رشد ایران، کشورهای غرب آسیا و شمال ایران اســت.

 به عقیده کارشناســان اقتصادی، در دو دهــه اخیر به دلایل تحریم، رشد قیمت ارز، جنگ، وضعیت کشورهای منطقه و موضوعات دیگر، صنایع غذایی ایران در عمل صادرات به بازار کشــورهای همســایه و شمال
ایران را آغاز کردند و ســایر تولید کنندگان از ترکیه و کشــورهای اروپایی و چین نیز صــادرات به این منطقه را افزایش داده اند. در ســال های اخیر نیز مراجعه شبکه های فروش در کشورهای روســیه و کشورهای تازه استقلال یافته به بازار ایران و حتی ســفارش محصول و تولید آن افزایش یافته است و در نتیجه برآورد برخی کارشناسان از بازار 250 میلیون نفری صنعت مواد غذایی و کشاورزی به بازار 400 میلیون نفری افزایش یافته است.

 

هرچند که گسترش این بازار با توجه به رشــد قیمت ارز و افزایش قیمت مواد غذایــی در بازار ایران را برای همیهنان ایجــاد می کند و صادرات بی موقع گاهی قیمت ها را رشد می دهد و انتقاد از رشد قیمت ها را موجب می شــود. اما با توجه به مرزهای طوالنی ایران با کشورهای مختلف، ملاحظات تجاری و گمرکی و روابط منطقه و تالش کشــاورزان و تولید کنندگان برای کسب درآمد بیشتر و سلف خریدن محصولات در بسیاری از شهرها، در سال های اخیر رشــد قیمت محصولات کاملا مشــهود بوده و البته آمار صادرات کشور افزایش داشته است.

 

براین اســاس، موضوع تولید و صــادرات مواد غذایی ایــران باید با چند ملاحظه همراه شــود تا از مزیت بازار منطقه، مزیت مواد اولیه و صنایع ایران استفاده شــود و در عین حال به امنیت مواد غذایی و معیشت مردم و قیمت ها توجه شــود و مازاد بر مصرف داخلی صادر شــود. در نتیجه در این زمینه باید کمک سایر شرکت های خارجی و کشورهای دیگر مورد توجه قرار گیرد و مواد اولیه و ماشین آلات و سرمایه کشورهای دیگر برای تولید در ایران به کار گرفته شــود و ایران به پایگاه ســاخت منطقه ای برندهای معتبر جهان تبدیل شــود. به عبارت دیگر، نه تنها باید با مشــارکت کشورهای خارجی و شــرکت های معتبر جهان تولید و بســته بندی و صادرات مناســب به بازار منطقه صورت گیرد و ارزش افزوده برای شــرکت های ایران داشــته باشد و ایران به پایگاه ســاخت و تولید و پخش مواد غذایــی برندهای معتبر دنیا تبدیل شــود و برندهای ایران را جهانی کند تا نیازهای بــازار 400 میلیون نفری منطقه را تامین کند، بلکه باید در کنار این تحول عمده و بهبود کیفی و بســته بندی و تامین مواد اولیه و انتقال دانش فنی را شاهد باشیم و سطح کیفی محصولات و بسته بندی ها را ارتقا دهیم.

 

همچنین دولت باید طرح های مناســب جهت حفظ حقوق مصرف کننده ایرانی، معیشــت مردم در شــرایط کاهش قدرت خرید را در دستور کار قرار دهد تا مردم از آب و خاک ایران جهت تامین غذای خود به قیمت مناســب برخوردار شوند و هر آنچه تولید می شود روانه بازارهای دیگر نشود. بلکه باید مازاد تولید صادر شــود و قیمت محصوالت داخلی متناســب با قدرت خرید مردم باشــد. هر چند که این اقدام و برنامه رویایی و آرمانی است اما با برخی برنامه ها و زمان بندی صادرات و ذخیره سازی ها و بسته بندی های مناسب می توان بازار داخلی را از معرض رشد افسارگسیخته قیمت های مواد غذایی به خاطر افزایش صادرات مصون نگه داشــت و متخصصــان ایرانی برای هر محصولی، راهکاری را می توانند پیشــنهاد دهند و این راهکارها می تواند در کارگروه ها مطرح و اجرایی شود.

 

بر اســاس ارزیابیها، »کاهش موجودی مــواد اولیه بــه کمترین میزان در برخــی فصــول« و در مقابــل »افزایــش بیرویــه قیمت مــواد اولیه« چالش برانگیزترین مسائلی بودهاند که فعالان صنعت مواد غذایی با آن دست و پنجه نرم کرده اند.

 

به اعتقاد ناظران »سیاســتهای به خطا رفته سیاســتگزار«، »نوسانات نرخ ارز «، »صدور بخشــنامهها و دستور العملهای خلق الساعه« و در نهایت »عدم حضور بخش خصوصی در تصمیم گیریهای اقتصادی به عنوان بازوی مشــورتی دولت«، مقصرانی هســتند که امروز صنعت غذا را با چالشهایی همچون کمبود مواد اولیه، افزایش قیمت و کاهش موجودی انبارها و کاهش سرمایه در گردش مواجه کرده است. ماندگاری این چالشها بر بدنه صنعت غذا در حالی پیشبینی میشــود که فعالان بخــش خصوصی افق پیشروی را نامطلوب تجسم و ترســیم میکنند. صاحبان صنایع معتقدند »نقدینگی« و »چالشهــای صادراتــی« عمده ترین دســت اندازهایی خواهنــد بود که مانع توسعه و رشــد صنعت غذا خواهند شــد و با وجود مزیت های بزرگ، نبود ســرمایه در گردش، نوســان قیمت ارز و قیمت مواد اولیه و محصولات مهمترین چالش موجود اســت که مانع رشــد تولید و صادرات این صنعت می شود.

 

 علت تمام مشــکالتی کــه در حال حاضــر در صنایع غذایی به چشــم میخورد، به نوســانات و تغییرات نــرخ ارز باز می گردد. ایــن موضوع باعث شــده تمام بنگاههای اقتصادی به خصوص تولیدکنندگان در شــرایط فعلی میزان نقدینگیشان نسبت به میزان تولیدشــان از نظر پتانسیل به یکسوم کاهش پیدا کند. بزرگترین چالش و گلوگاه صنایع غذایی در سال ۹۸ برای بنگاههایی که بخواهند تولید قابل توجهی داشته باشند، نقدینگی خواهد بود.
(دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱) ۱۰:۲۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها