دوشنبه / ۳۰ خرداد ۱۴۰۱ / ۱۰:۴۰
سرویس : فرآورده های گوشتی و پروتئینی
کد خبر : ۱۰۹۸۳۳
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس فرآورده های گوشتی و پروتئینی

رونمایی از عرضه ماهی در بسته بندی پاکتی تحفه در نمایشگاه ایران آگروفود

کنسرو تحفه در نمایشگاه ایران آگروفود، از محصول جدید خود، یعنی عرضه ی ماهی در بسته بندی پاکتی رونمایی کرده است. البته این شکل از عرضه ی ماهی، در بازارهای اروپایی بسیار رایج است و هلدینگ صنایع غذایی تحفه تلاش می کند تا این بسته بندی را در ایران نیز تولید و عرضه نماید. این نوع بسته بندی نه تنها جذابیت و تازگی دارد بلکه از نظر زیست محیطی نیز قابل دفاع و به نفع ســلامت انسان ها و محیط زیست آنهاست.

شریه اقتصاد و نمایشــگاه در ارتباط با فعالیت های این شــرکت، با محمدعلی ادیب زاده، مدیرعامل شرکت آرمان گســتر نوین کنارک و عضو هیئت مدیره هلدینگ صنایع غذایی تحفه، گفت وگویی انجام داده است

 

فعالیت هــای هلدینگ صنایع غذایی تحفه را تشریح فرمایید

- هلدینگ صنایع غذایــی تحفه به طور تخصصی در زمینه ی فرآورده های دریایی )انواع ماهی و آبزیــان( فعالیت می نماید و از چند شرکت شامل، شرکت ساحل صید کنارک، پروتئیــن آرمان جنــوب، آرمان گســتر نوین کنارک، شرکت دانه طلایی و شرکت پخش دریا سـلامت تشکیل شده است.

بزرگترین شرکت زیرمجموعه هلدینگ تحفه، شرکت ســاحل صید کنارک است و با برند تجاری تحفه، محصولات خود را در بازار عرضه می کند. ایــن هلدینگ به جز برند تحفه شــش برند دیگر را نیز به بازار عرضه می نماید.

محل فعالیــت اصلی ایــن هلدینگ در استان سیســتان و بلوچســتان واقع شده اســت و زنجیره ی تأمیــن کاملی از تولید تــا عرضه محصــولات را انجــام می دهد. به طور مثال فــرآوری ماهی در شــرکت پروتئین آرمان جنوب، تولید کنســرو در مجموعه ی ســاحل صید کنــارک، تولید قوطی کنسرو در مجموعه ی آرمان گستر نوین کنارک و خــوراک دام و طیور با مواد اولیه ماهــی در مجموعه دانه طلایی انجام می شود.

 در هلدینگ تحفه، چه تعداد نیرو مشغول به کار هستند؟

- در حــال حاضــر بیــش از هــزار نفر بــه طــور مســتقیم و بیــش از 3 هــزار نفــر بــه صــورت غیرمســتقیم در ایــن هلدینــگ، مشــغول بــه کار و فعالیــت هستند.

 

 هلدینگ تحفه چــه طرح های توسعه ای را در دستور کار دارد و چه چشم اندازی را برای آینده آن متصور هستید؟

ما به دنبال ایجاد بازارهای مصرف جدید در داخل کشور و توسعه بازارهای صادراتی خود هستیم. از لحاظ سطح کیفی و اهداف کاری، همیشه سعی کرده ایم که در سطح بین المللی فعالیت کنیم.

 

 با توجه به صحبت های شما در مورد صادرات محصولات در چشــم انداز توســعه ای هلدینگ تحفه، آیا در حال حاضر به کشورهای دیگر هم صادرات دارید؟

- بلــه؛ در حــال حاضر به کشــورهایی چــون چیــن، روســیه، ترکیــه، امارات متحده عربی، عمــان، لبنان، عراق، کویت، بحریــن، پاکســتان، ســریالنکا، مالزی، تایلند، اندونزی، ســنگاپور، قرقیزستان و...

محصولات هلدینگ صنایع غذایی تحفه را صادر می کنیم.

 

 امســال در نمایشــگاه ایران آگروفــود از چه محصولــی رونمایی کردید و با چه هــدف و رویکردی در این نمایشگاه شرکت نمودید؟

- در نمایشــگاه امسال از محصول جدید هلدینــگ تحفــه، یعنی عرضــه ماهی در بســته بندی پاکتی رونمایی کردیم؛ البته این شــکل از عرضه ی ماهی، در بازارهای اروپایی بســیار رایج اســت و ما تلاش می کنیم تا این بســته بنــدی را در ایران نیز تولید و عرضه نماییم. به زودی تولید درب آسان بازشو را نیز در مجموعه قوطی سازی آرمان گستر نوین کنارک شروع می کنیم.

همچنین لازم به ذکر است که در هلدینگ تحفه، از ماشــین آلات روز دنیا و دستگاه های تمام اتوماتیک جهت تولید محصولات خود بهره می بریم. 

 
(دوشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۱) ۱۰:۴۰

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها