شنبه / ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ / ۱۱:۴۴
سرویس : فراورده های روغنی
کد خبر : ۱۱۶۵۴۱
گزارشگر : ۳۵۱۶
سرویس فراورده های روغنی

مارگارین اولین شرکت تولید کننده روغن گیاهی در ایران

مارگارین اولین شرکت تولیدکننده روغن گیاهــی در ایران اســت که با برندهای خروس، آفتاب و آفتــاب طالیی در بین مردم شناخته شــده است.

این شرکت در دی ماه سال 1332 با ظرفیت تصفیه 8 تن روغن در روز پا به عرصه صنعت گذاشت و اکنون با همکاری کارشناسان مجرب توانسته است با ظرفیت تولیــدی 1000 تــن در روز، میهمــان بســیاری ازخانواده هــا و صنایــع مختلف کشــور باشــد. این مجموعــه همواره ســعی می نماید محصولاتی با کیفیت برتر و منطبــق با نیاز مشــتریان را طراحــی و تولید نماید .
هم اکنــون 38 نوع محصول متنوع در ســه بخــش صنف و صنعــت )B2B )و مصــارف خانوار )C2B )در این شرکت تولید می شــود که عــلاوه بر مطابقت بــا ضوابط موسســه اســتاندارد و تحقیقات صنعتی
ایــران و معاونــت غــذا و دارو وزارت بهداشــت، با استاندارد هــای بیــن المللــی نظیــر CODEX از شــرکت SGS ســوئیس نیز انطباق داده شده است. به همین سبب، ماموریت مجموعــه مارگاریــن فراتر از خواسته های مشتریان و آنچه به اختصار بیان شده می باشد.
مدیران و مهندســان شــرکت مارگارین همواره با مشــتریان و مصرف کننــدگان محصولات خــود، همــراه هســتند ودر جهت رضایت و کســب اعتماد آنــان از هیچ تلاشــی فروگذار  نیستند .
همچنین در اقدامات توسعه ای شرکت مارگارین می توان به استقرار پلنت هیدروژناسیون و فرکشنیشــن تمرکز بر پخش و ورود بــه فــروش مویرگــی و مدیریــت فروش در ســطح کشور توســعه برندهای جدید محصولات توســعه محصولات اولئوکمیــکال و تخصصــی حوزه صنف و صنعــت تجهیز ماشــین الات جدیــد بســته بندی به منظــور افزایش تنوع در بســته بنــدی ها اشــاره کرد .
مارگاریــن با نگاه بــه تاریخ درخشان خود، به عنوان اولین شــرکت تولید روغن خوراکی و تکیه بر دانش فنــی، مهارت و تخصص کارکنان و زیرســاخت و تجهیزات مناسب و نیز تعهد همه جانبه به سلامت مشتریان و انجــام مســئولیت هــای اجتماعــی، تولیــد محصولات غذایــی متنوع و بــا کیفیت بر مبنای انتظارات مشتریان را در کنار ایجاد ارزش و ثروت برای ســایر ذی نفعان ماموریت اصلی خود می داند.
(شنبه ۱۸ شهریور ۱۴۰۲) ۱۱:۴۴

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها