دوشنبه / ۱ خرداد ۱۳۹۶ / ۱۰:۱۶
سرویس : اقتصاد
کد خبر : ۷۱۳۹۴
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس اقتصاد

اتاق تهران به دنبال تدوین نقشه راه سرمایه گذاری خارجی

نقشه مشوق های سرمایه گذاری کشور متناسب با مزیت ها و پتانسیل های هر استان از سوی مرکز سرمایه گذاری اتاق تهران در حال تدوین است.

فریال مستوفی مدیر مرکز خدمات سرمایه گذاری و مشاوره اتاق تهران

بی تردید افزایش میزان سرمایه گذاری در کشور یکی از عوامل توسعه اشتغال و کارآفرینی است و اهمیت آن بر همگان آشکار است . لذا در سال جدید که به نام تولید و اشتغال نام گذاری شده است، موضوع سرمایه گذاری می بایست بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد. بر همین اساس اولین اقدام برای جذب سرمایه گذاری خارجی به خصوص در بخش خصوصی توجه ویژه به آماده سازی بسترهاست.

اهم اقدامات مرکز سرمایه گذاری اتاق تهران در این خصوص را در دو بخش میتوان تقسیم کرد:

الف) اقدامات انجام شده

ب) اقدامات در دست اقدام

اقدامات انجام شده:

  • تدوین نقشه راه سرمایه گذاری خارجی با استفاده از موسسات حقوقی و مشاوره ای معتبر بین المللی که مرکز سرمایه گذاری با برخی از این موسسات از جملهRoland Berger آلمانی، Ambrosetti ایتالیایی، Deloitte ، Bosch اقدام به امضای تفاهم نامه نموده است و در حال همکاری مشترک می باشد.

لازم است این موسسات  با مشارکت شرکت ها و موسسات ایرانی جهت تسهیل روند سرمایه گذاری خارجی در بخش خصوصی،تهیه برنامه راهبردی مدون و مشخص برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی که بتواند نقاط قوت و ضعف و فرصت‌ها و تهدیدها را به درستی  شناسایی کرده و راهکارهای مشخص قابل پیگیری برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در کل اقتصاد ایران و به‌خصوص بازار سرمایه ایران ارائه کند، همکاری نماید.

  • جمع آوری اطلاعات طرح های Brownfield Greenfield, که بسیاری از این اقدامات در مرکز سرمایه گذاری اتاق انجام شده ( با کمک سازمان سرمایه گذاری خارجی و کمک های فنی و اقتصادی و ااقهای شهرستانها) و در مرحله بعد لازم است تا این اطلاعات پالایش شده و بر اساس الگو و نقشه راه پیش گفته دسته بندی گردد و در اختیار سرمایه گذاران قرار گیرد اما با توجه به زمان بر بودن این اقدام، در حال حاضر کل فرصت هایی که از استانهای مختلف جمع آوری شده است در سایت این مرکز بارگذاری شده و لازم است تا این اطلاعات پالایش شده و طرحهایی که امکان سنجی معتبر و موثقی دارند احصاء شوند و در دسترس قرار بگیرند.
  • اولویت بندی صنایع و بخش های اقتصادی دارای پتانسیل جذب سرمایه گذاری خارجی و دسته بندی فرصت های هر بخش به تفکیک(شایان ذکر است که تمرکز بر صنایع کوچک و متوسط باید باشد چرا که به اشتغال زایی کمک به سزایی می کند.). موضوع اولویت بندی صنایع برای جذب سرمایه گذاری خارجی خود یک پروژه بزرگ است که نیاز به استراتژی جامع در سطح کلان دارد لذا دسته بندی بخش های اقتصادی توسط مرکز سرمایه گذاری صرفا یکی از شقهای ممکن می باشد و در طول زمان اولویت ها ممکن است تغییر پیدا کند.
  • ایجاد سامانه جامع اطلاعاتی و فراهم آوردن امکان اتصال کلیه دستگاه های ذی ربط در امور سرمایه گذاری به این سامانه جهت استفاده از یک سیستم اطلاع رسانی واحد.
  • تهیه کتابچه راهنمای سرمایه گذاری در ایران جهت توزیع و در دسترس قرار دادن آن به سرمایه گذاران و سرمایه پذیران محترم . شایان ذکر است که این مهم با همکاری موسسه رولند برگر با استقرار یکی از اعضای تیم این شرکت در مرکز سرمایه گذاری به مدت 2 ماه با همکاری دپارتمانهای مختلف اتاق تهران تهیه شده است و درحال حاضر کارهای لازم جهت طراحی و چاپ این کتابچه در حال انجام است.
  • شرکت در سمینارها، گردهمایی ها و کنفرانس های مهم بین المللی درباره سرمایه گذاری و تجارت با ایران از جمله هوراسیس، فاینانشال تایمز و .....

اقدامات در دست انجام:

  • تدوین نقشه مشوق های سرمایه گذاری کشور متناسب با مزیت ها و پتانسیل های هر استان که باید شناسایی و احصاء شوند.( با کمک سازمان برنامه و بودجه)
  • موضوع امکان استفاده از فاینانس برای پروژه های بخش خصوصی: این مورد مهمترین موضوع در این حوزه است و لذا پیشنهاد می گردد که تاکید خاص اتاق بر این موضوع متمرکز باشد.

بخشی از پیشنهاد کمیسیون سرمایه گذاری در خصوص حل موضوع استفاده از فاینانس در بند 12 ماده 4 قانون برنامه ششم توسعه منعکس شده است:" دوﻟﺖ ﻣﮑﻠﻒ اﺳﺖ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻃﺮﺣﻬﺎی دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ اﻋﺘﺒﺎر آن در ﻗﺎﻟﺐ ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﺧﺎرﺟﯽ(ﻓﺎﯾﻨﺎﻧﺲ) ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و ﻃﺮﺣﻬﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺨﺶ ﻏﯿﺮ دوﻟﺘﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﺟﯿﻪ ﻓﻨﯽ، اﻗﺘﺼﺎدی آن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﺷﻮرای اﻗﺘﺼﺎد رﺳﯿﺪه، ﺗﻀﺎﻣﯿﻦ ﻻزم ﺗﻮﺳﻂ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ و ﯾﺎ ﺳﺎزﻣﺎﻧﻬﺎیﺗﻮﺳﻌﻪ ای را ﺗﻀﻤﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﺪ."

شایان ذکر است که برای تسریع این امر مرکز سرمایه گذاری با همکاری موسسه مشاوره ای بین المللی Deloitte در حال مذاکره برای آماده سازی طرحی است که پاسخگوی نیاز بخش خصوصی در استفاده از فاینانس باشد که به مجرد تکمیل و به زودی، جهت اظهار نظر به سمع و نظر اعضای محترم خواهد رسید.

3-شروع به شناسایی سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیران داخلی و ایجاد ارتباط بین آنها از طریق:

  • ارتباط موثر با سفارتخانه های کشورهایی که در ایران سفارتخانه دارند و همچنین اتاقهای بازرگانی مشترک و برگزاری جلسات مشترک خاص سرمایه گذاران خارجی و سرمایه پذیران داخلی، مصاحبه مطبوعاتی و ....

4-همکاری با یونیدو در حوزه های مختلف و ایجاد ارزش افزوده برای مرکز سرمایه گذاری از جمله از طریق برگزاری دوره های آموزشی مرتبط با حوزه سرمایه گذاری از طریق همکاری مشترک با مرکز آموزش اتاق تهران و همچنین حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری در کسب و کارهای نوین تحت برنامه توسعه این سازمان ، استانداردسازی مدیریت و ساختار بنگاه های داخلی و ....

5-رتبه بندی اعتباری شرکت ها( با کمک وزارت اقتصاد)

6-ایجاد دادگاه های تخصصی برای اختلافات در حوزه سرمایه گذاری خارجی ( با کمک قوه قضاییه)

7-عملیاتی کردن طرح پنجره واحد از طریق تعامل سازنده با سازمان سرمایه گذاری و بخش خصوصی در راستای تسهیل روند جذب سرمایه گذاری خارجی

8-برگزاری سمینارهای داخلی و خارجی با همکاری موسسات و شرکتهای به نام بین المللی مطرح دراین حوزه با مد نظر قرار دادن موارد زیر:

-الگو برداری از کنفرانسهای به نام برگزار شده یا درحال برگزاری در سطح بین المللی در خارج از کشور

-نیازسنجی جهت انتخاب موضوع و سخنران مناسب

- انجمنها و تشکلهای بین المللی، کنفرانس را همراهی کرده باشند از جمله UNIDOو UNDP

-در نشریات معتبر بین المللی آگهی کنفرانس درج گردد.

- کنفرانس، حامیان رسانه ای بین المللی هم داشته باشد.

  • شرکت در نمایشگاه های بین المللی سرمایه گذاری جهت معرفی ایران به کشورهای هدف از طریق داشتن کرسی دائم و با توزیع کتابچه راهنمایی از سرمایه گذاری در بازار ایران
(دوشنبه ۱ خرداد ۱۳۹۶) ۱۰:۱۶

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید


خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها