فعالان صنایع غذایی ایران

ردیفنام شرکتمدیر عاملتاریخ به روز رسانی
1آرمان گلدشت (بقاء)محمدحسین فرهودی۱۰ مهر ۱۴۰۰
2آریا ایده آل (نامیکا، رخساره)محمدباقر باغستانی نیکو۱۰ مهر ۱۴۰۰
3آریا بارون توسخلیل محمدزاده۱۰ مهر ۱۴۰۰
4آرین سیف پاسارگادآرش بابان۱۰ مهر ۱۴۰۰
5آرین صنعت کاوه خوراک - تاپ طعممحمدحسین مهاجری۱۰ مهر ۱۴۰۰
6آرمان گستر نوین کنارک (آتون فیش)محمد علی ادیب زاده۱۰ مهر ۱۴۰۰
7آرسس پارتاک پارس (ماسیس)امیررضا ثابت پی۱۰ مهر ۱۴۰۰
8آرتا تجارت زرینغلامرضا زمردیان۱۰ مهر ۱۴۰۰
9آذریاس چاشنیمرتضی رحمانی فرزاد۱۰ مهر ۱۴۰۰
10آتیه ارگ آتبینمرضیه وهمن۱۰ مهر ۱۴۰۰
11آتیس تجارت سلامتحامد نیک بین۱۰ مهر ۱۴۰۰
12آبنبات شیرین چوپان بجنورد ۹ مهر ۱۴۰۰
13اکسیر صنعت هیرکانیان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
14صنایع غذایی گلهامهدی کریمی تفرشی۱۹ بهمن ۱۴۰۰