فعالان صنایع غذایی ایران

ردیفنام شرکتمدیر عاملتاریخ به روز رسانی
1اکسیر صنعت هیرکانیان ۳۱ شهریور ۱۳۹۹
2صنایع غذایی گلهامهدی کریمی تفرشی۳۰ آبان ۱۳۹۴