مشخصات نمایشگاه های صنایع غذایی فودنا

استانداردهای برگزاری نمایشگاه ها و همایش های فودنا در کل کشور:

هدف تیم فودنا اصلاح ساختار تغذیه خانواده و توسعه روابط تجاری و بازرگانی


خدمات تیم اجرایی به کلیه مشارکت کنندگان در نمایشگاه های فودنا در بخش های مختلف شامل:


آموزش

برگزاری دوره های آموزشی مدیریت، فروش (اعطای گواهینامه های حقیقی و یا حقوقی)

تبلیغات:

امکان انجام تبلیغات محیطی با توجه به استانداردهای واحد برای تمامی مشارکت کنندگان

انجام تبلیغات رادیویی بصورت رایگان (با توجه به استاندارد واحد)

برگزاری برنامه های مردمی:

امکان فراهم نمودن امکانات متناسب برای برگزاری برنامه های عام فرهنگی

سلامتی جامعه و رشد اقتصادی هدف ماست

درخواست ثبت نام در نمایشگاه های کشور (داخلی)

ثبت نام نمایشگاهی

ثبت نام نمایشگاه ها و جشنواره ها
*
*
*
*
*


* = ضروری